Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok),1960

Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok),1960

  • Akta ini bertujuan memastikan keseragaman undang-undang dan dasar bagi tujuan pelaksanaan kawasan Penempatan berkelompok dan syarat-syarat untuk pemberimilikan dan penempatan tanah di kawasan tersebut serta perkara-perkara lain yang berkaitan.
  • Akta ini telah dipinda pada tahun 2002 dan berkuatkuasa pada 26 December 2002. Rentetan daripada pindaan yang telah dilakukan, pemilikan di kawasan luar bandar dibawah Akta Kawasan Penempatan Berkelompok boleh diberimilik dan dipegang bersama antara tidak lebih daripada dua orang pemilik.
  • Seksyen yang telah dipinda ialah Seksyen 7, Seksyen12, Seksyen14, Seksyen15. Sementara Seksyen16 telah dikeluarkan daripada Akta tersebut. Borang AA telah diperkenalkan sebagai satu borang baru yang perlu diisi dalam kes pemindahan bahagian milik persendirian kepada isteri, bekas isteri atau saudara pemilik.