Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Hakmilik Strata

Anda di sini

No
Muat Turun
Tajuk Buku dan Ringakasan Penerbitan
1.

>Guidebook Enforcemenent under section 40A of the Strata Title Act 1985

Buku Panduan Penguatkuasaan Seksyen 40A Akta Hakmilik Strata 1985

Buku panduan ini diterbitkan sebagai sumber rujukan kepada Pengarah-Pengarah Tanah dan Galian Negeri serta Pentadbir-Pentadbir Tanah dalam melaksanakan urusan penguatkuasaan kegagalan untuk memindahmilik hakmilik strata oleh pihak pemaju serta pembeli, seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 40A Akta Hakmilik Strata 1985.