Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Menu

Profil Bahagian Pengambilan Tanah (BPT)

Anda di sini

Latar Belakang: 

Sebelum tahun 1980, proses pengambilan tanah untuk projek pembangunan Kerajaan Persekutuan dibuat oleh Pihak Berkuasa Negeri. Walau bagaimanapun proses tersebut mengambil masa yang lama dan ini menjejaskan kelancaran perancangan dan pembangunan projek yang dijalankan oleh Kerajaan Pusat. Kerajaan Persekutuan kemudiannya telah mengambil inisiatif untuk membantu Kerajaan-kerajaan Negeri terutama proses pengambilan tanah untuk projek-projek Kerajaan Pusat. Unit Khas Bergerak (UKB) kemudiannya telah ditubuhkan pada 12 Mac 1978 hasil syor Jawatankuasa Kemajuan Tadbiran Negara. Pada April 1994, unit ini kemudiannya telah digantikan namanya bersesuaian dengan tugas dan matlamat unit ini ditubuhkan iaitu Unit Pengambilan Tanah (UPT

Maklumat

randomness