header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pentakrifan Semula Bahan Batuan (Rock Material) Dan Kutipan Hasilnya
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan memaklum dan menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pentakrifan semula bahan batuan (rock material) dalam Kanun Tanah Negara (KTN) selaras dengan pindaan kepada KTN melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/2008

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Tatacara Berhubung Dengan Tanah Berimilik Yang Dihakis Oleh Laut atau Sungai
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pengarah Tanah dan Galian, Pendaftar Hakmilik Tanah dan Pentadbir Tanah kepada seksyen 49 Kanun Tanah Negara 1965 yang menyatakan bahawa sebahagian daripada sesuatu kawasan tanah berimilik akan menjadi tanah Kerajaan dan terkeluar daripada hakmilik tuanpunya jika tanah itu menjadi dasar laut ataupun sebahagian daripada sungai.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/2002

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Garis Panduan Pelaksanaan Keputusan Majlis Tanah Negara Yang Ke-55 Berhubung Dengan Sekolah Bantuan Modal
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah berhubung dengan pelaksanaan keputusan Majlis Tanah Negara yang ke-55 pada 26 Oktober 1999 mengenai Sekolah Bantuan Modal.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1994

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Kedudukan Syarat Kegunaan Tanah Bagi Tanah Desa Yang Dipegang Di Bawah Hakmilik Pejabat Pendaftaran Dan Yang Tertakluk Kepada Syarat Dalam Seksyen 53(2) Kanun Tanah Negara Apabila Tanah Itu Menjadi Tanah Pekan atau Tanah Bandar.
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kedudukan syarat kegunaan bagi tanah desa yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftaran dan yang tertakluk kepada syarat dalam seksyen 53(2) Kanun Tanah Negara (KTN) apabila tanah itu menjadi tanah pekan atau tanah bandar.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1986

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Peruntukan-peruntukan Baru Dalam Akta Pengambilan Tanah 1960
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menarik perhatian Pentadbiran Tanah Daerah kepada Akta A575, iaitu suatu Akta yang meminda Akta

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1985

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Permohonan Serentak Bagi Pecah Sempadan Tanah Dan Pengubahan Syarat Bagi Petak-petak Tanah Di Bawah Seksyen 124A Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan menasihati Pentadbir Tanah mengenai permohonan yang serentak bagi pecah sempadan tanah dan pengubahan syarat bagi petak-petak tanah di bawah seksyen 124A Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1980

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Memfailkan Salinan-salinan Surat Kuasa Wakil Di Pejabat Pendaftar Atau Pejabat Tanah (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini adalah untuk menarik perhatian Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah kepada peruntukan perenggan 309(1)(b) Kanun Tanah Negara yang memerlukan Pendaftar menyimpan satu salinan surat kuasa wakil (power of attorney) yang dikembarkan dengan sesuatu suratcara urusan. Tindakan ini tidak perlu diambil jika satu salinan surat kuasa telahpun difailkan di Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah. Bayaran memfailkan salinan surat kuasa wakil adalah dikenakan menurut kadar di dalam Kaedah-kaedah Tanah Negeri.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1977

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Kemudahan-kemudahan Untuk Carian Persendirian (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai kepentingan mengadakan kemudahan-kemudahan yang memuaskan bagi seseorang untuk membuat carian persendirian di bawah seksyen 384 Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1976

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Lawatan Pegawai-pegawai Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan Ke Pejabat Tanah (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk memberitahu bahawa dari semasa ke semasa Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan akan menghantar beberapa orang pegawai untuk melawat Pejabat Pendaftar dan Pejabat Tanah untuk menjalankan kerja dengan tujuan membantu dalam usaha memperkemaskan lagi pentadbiran tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1975

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Menguatkuasakan Syarat-syarat Nyata (Express Conditions) Dan Syarat-syarat Tersirat (Implied Condition) (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai beberapa jenis syarat yang dikenakan ke atas tanah-tanah milik untuk diikuti oleh pemilik berdaftar dan kegagalan untuk berbuat demikian akan membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan merampas menurut seksyen 128 Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1972

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pemansuhan Perkataan-perkataan Atau Ayat-ayat Yang Terdapat Di Dalam Borang Suratcara Urusan (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pendaftar Hakmilik/Pentadbir Tanah dalam menyiapkan suratcara (instrumen) urusan dengan menggunakan borang yang dicetak.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 29/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Penyampaian Ganti Notis Di Bawah Subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil dalam menyampaikan notis gantian di bawah subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara (KTN).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1974

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pungutan Hasil Bagi Tanah Di Bawah Daftar Hakmilik Yang Rosak (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah tentang pungutan hasil tahunan bagi tanah-tanah milik di mana dokumen hakmiliknya telah rosak iaitu kesemua ataupun sebahagian yang bertulis daripada dokumen hakmilik tersebut telah hilang ataupun tidak dapat dibaca.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 28/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pembahagian Harta Alih Kepada Seseorang Yang Belum Dewasa (Minor)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai pembahagian harta alih kepada seseorang yang belum dewasa (minor).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 28/1977

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Mengekalkan Pusat Trigonometri (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menarik perhatian Pentadbir Tanah tentang keperluan untuk mengekalkan semua pusat trigonometri yang telah dibina di beberapa kawasan di dalam Negeri.

Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855
Email : pertanyaan[@]jkptg.gov.my

                   QRCode

Today 516

This Week 6036

This Month 18186

Total 1130115

any_module

Language Selection:

Other Language:
Click here

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue