header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1976

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Menempatkan Pemohon Atau Pemilik Tanah Bagi Maksud Menggunakan Tanah Sebelum Diukur (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai cara menempatkan pemohon atau pemilik tanah hakmilik sementara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1973

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pindah Milik Ke Atas Bahagian Yang Tidak Dipecah Kepada Tuan Punya Sendiri Dan Bayaran Cukai Setem Bagi Pindahmilik Tersebut (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah berkenaan dengan kedudukan pindah milik bahagian tanah oleh pemilik berdaftar tanah kepada dirinya sendiri dan juga berkenaan pembayaran cukai setem ke atas pindahmilik tersebut.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Penyediaan Dan Pendaftaran Hakmilik Tetap (Final Title) Tanpa Perlu Mendaftarkan Hakmilik Sementara (Qualified Title)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai penyediaan, pendaftaran dan pengeluaran hakmilik tetap selaras dengan pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1985

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pengeluaran Salinan Dokumen Hakmilik Keluaran Kepada Tuanpunya Bersama
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pengeluaran salinan dokumen hakmilik keluaran kepada tuanpunya bersama menurut seksyen 343(3), (4), (5), (6) dan (7) Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1975

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Bayaran Ukur Bagi Kerja-kerja Ukur Menurut Keperluan Seksyen 25(1) Akta Pengambilan Tanah, 1960 [Akta 486] (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah berkenaan tuntutan bayaran upah ukur untuk kerja-kerja mengukur baki tanah selepas pengambilan tanah dilakukan, seperti yang dikehendaki di bawah subseksyen 25(1) Akta Pengambilan Tanah, 1960.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1972

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Merekod Dan Memungut Hasil Tambahan Sebelum Dikeluarkan Hakmilik Tetap
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk memberi nasihat kepada Pemungut-pemungut Hasil Tanah tentang mustahaknya diadakan satu rekod bagi jenis-jenis bayaran tambahan hasil tanah yang digunakan sebelum keluaran Suratan Hakmilik Tetap selepas kelulusan permintaan memilik tanah, memecah sempadan, memecah bahagian dan mencantum tanah-tanah. Bayaran tambahan hasil tanah itu adalah dikenakan apabila didapati kelulusan tanah itu berlebihan selepas ukuran halus (survey) dijalankan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pelantikan Penjawat Awam Sebagai Pegawai Pengawal Tanah Rizab Kerajaan
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pelantikan penjawat awam sebagai pegawai pengawal tanah rizab kerajaan selaras dengan pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1999

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Maklumat Yang Perlu Dikemukakan Kepada Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Untuk Permohonan Laporan Penilaian Bagi Maksud Pengambilan Tanah
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai maklumat yang perlu dikemukakan kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) apabila memohon laporan penilaian daripada Jabatan tersebut.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1985

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Tindakan Penguatkuasaan Apabila Berlaku Pelanggaran Syarat Penggunaan Tanah (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai tindakan-tindakan yang boleh atau perlu diambil apabila berlaku sesuatu pelanggaran syarat penggunaan tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1977

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Tindakan Di Bawah Subseksyen 124(7) Kanun Tanah Negara 1965 Untuk Menguatkuasakan Arahan Daripada Pihak Berkuasa Negeri (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai perlunya dipatuhi kehendak subseksyen 124(7) Kanun Tanah Negara 1965 selepas kelulusan sesuatu permohonan di bawah subseksyen 124(1) Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1976

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Denda Bayaran Setem Di Bawah Seksyen 47a Akta Setem 1949 (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai tanggungan membayar denda di bawah seksyen 47A Akta Setem 1949 (Akta 378).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1973

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Tanah Yang Diambil Balik untuk Kegunaan Persekutuan (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah berhubung dengan kedudukan tanah yang telah menjadi tanah Kerajaan selepas pengambilan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) untuk kegunaan Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1971

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pendaftaran Dokumen Hakmilik Dan Suratcara ‘Instrument of Dealing’ (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat pegawai yang dilantik di bawah subseksyen 12(1) Kanun Tanah Negara 1965 mengenai tugas-tugas menggunakan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 88, 178, 297 dan 304 Akta yang sama.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 43/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Syarat Nyata Atau Syarat Tersirat Perlu Diambil Kira Dalam Mentaksirkan Nilai Pasaran Tanah Yang Terlibat Dengan Pengambilan Tanah
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai syarat nyata atau syarat tersirat yang perlu dipertimbangkan apabila membuat taksiran nilai pasaran bagi tanah yang terlibat dalam proses pengambilan tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 40/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Peraturan Dan Garis Panduan Ukur Bagi Pecah Bahagi Bangunan Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan (KPUP) Bil. 3/2007 berhubung dengan pindaan kepada Pekeliling KPUP Bil. 3/2006 akibat daripada kuat kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2007.

Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855
Email : pertanyaan[@]jkptg.gov.my

                   QRCode

Today 47

This Week 3762

This Month 22342

Total 1134271

any_module

Language Selection:

Other Language:
Click here

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue