header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 27/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Mengambil Milik (Taking Possession) Seksyen 18 dan Mengambil Milik Secara Rasmi (Taking Formal Possession) Seksyen 22, Akta Pengambilan Tanah 1960
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk memaklumkan kepada Pentadbir Tanah bila mengambil milik tanah (taking possession of land) menurut seksyen 18, Akta Pengambilan Tanah 1960 (selepas ini disebut sebagai “APT”) boleh dibuat dan cara melaksanakannya. Pengeluaran Borang K disebut dalam APT sebagai mengambil milik/taking possession (seksyen 18) dan penyampaian Borang K kepada penduduk/penampalan Borang K di atas tanah dipanggil sebagai mengambil milik secara rasmi/taking formal possession (subseksyen 22(1)).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 27/1976

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pemerengganan Tanah Untuk Penyediaan Hakmilik Sementara Dan Permintaan Ukur (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai perlunya setiap tanah itu diperenggankan sebelum penyediaan sesuatu hakmilik sementara dan sebelum penyediaan permintaan ukur.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 26/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Bukti Kematian Yang Sah
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah berkenaan dengan bukti kematian yang sah semasa menguruskan pembahagian pusaka kecil.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 26/1980

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pungutan Bayaran-bayaran Ukur Menurut Kadar Baru Di Bawah Perintah Kanun Tanah Negara (Bayaran-bayaran Ukur) (Pindaan) 1975 (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pungutan Bayaran-bayaran Ukur Menurut Kadar Baru Di Bawah Perintah Kanun Tanah Negara (Bayaran-bayaran Ukur) (Pindaan) 1975 (Disemak 2007)

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 26/1976

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Permohonan Untuk Pendaftaran Dan Pengeluaran Hakmilik Sementara Sambungan Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan menasihat Pentadbir Tanah mengenai perlunya pemohon yang telah diluluskan mengemukakan permohonan untuk pendaftaran dan pengeluaran suratan hakmilik sementara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 25/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pembahagian Harta Pusaka Si Mati Yang Bukan Beragama Islam Dan Meninggal Dunia Tanpa Wasiat
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai peruntukan-peruntukan dalam Akta Pembahagian 1958 (Akta 300) berkaitan dengan pembahagian harta pusaka si mati yang bukan beragama Islam dan meninggal dunia tanpa wasiat.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 25/1980

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pungutan Cukai Mengikut Kadar Baru Selepas Kelulusan Pengubahan Syarat Dan Lain-lain Di Bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kutipan cukai mengikut kadar baru yang dikenakan di bawah subseksyen 124(5) Kanun Tanah Negara berikutan dengan kelulusan pengubahan syarat, sekatan dan jenis penggunaan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 25/1976

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Tugas Pentadbir Tanah Dalam Penilaian Harga Tanah-tanah Milik (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai kerja menilai harga tanah-tanah milik.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 24/1977

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Melepaskan Gadaian Dengan Membuat Pembayaran Kepada Pendaftar (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil untuk melepaskan sesuatu gadaian di bawah seksyen 279 Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 24/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Menahan Dua Puluh Lima Peratus (25%) Daripada Wang Pampasan Yang Patut Dibayar Kepada Orang Yang Berkepentingan Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai peruntukan-peruntukan seksyen 29A Akta Pengambilan Tanah 1960 berhubung dengan menahan dua puluh lima peratus (25%) daripada jumlah wang pampasan yang ditetapkan di dalam tiap-tiap kes di mana jumlah bagi sesuatu tanah itu melebihi RM15,000.00 (Ringgit Lima Belas Ribu).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 24/1976

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pihak Berkuasa Perancangan Untuk Tujuan-tujuan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan bagi menasihati Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai penggunaan Borang-borang 9A, 9B dan 9C Kanun Tanah Negara berhubung dengan tindakan oleh sesuatu Pihak Berkuasa Perancangan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 23/1974

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pemberimilikan Tanah Kerajaan Negeri Untuk Maksud Persekutuan (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Pentadbir-pentadbir Tanah berkenaan pemberimilikan tanah bagi maksud Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 22/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Jenis Harta Tak Alih Yang Boleh Dijadikan Sebahagian Daripada Pusaka Kecil Dan Cara Penyelesaiannya
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai jenis harta tak alih yang boleh dijadikan sebahagian daripada harta pusaka kecil yang dimaksudkan oleh Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98) dan cara membuat penyelesaian pembahagian harta pusaka itu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 22/1980

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Duti Setem Yang Dikenakan Kepada Sesuatu Gadaian Untuk Menjamin Suratcara Sekuriti Tanpa Had (Unlimited Securities) (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai duti setem tambahan yang dikenakan ke atas sesuatu gadaian menjamin bayaran wang pendahuluan dalam kira-kira terbuka dalam keadaan-keadaan seperti yang dimaksudkan oleh subseksyen 246(2) Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 22/1977

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pengiraan Jumlah Cukai Untuk Dipungut Setelah Ianya Menjadi Tunggakan (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah mengenai cara pengiraan cukai tanah yang perlu dipungut apabila cukai tersebut telah menjadi tunggakan selama dua tahun berturut-turut atau lebih.

any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue