header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pengukuran Semula Bagi Menentusahkan Sempadan Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai sama ada tanah berimilik yang telah dikeluarkan hakmilik tetap perlu diukur semula setelah kembali menjadi tanah kerajaan akibat daripada perlucutan hak atau dirampas oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) kerana kegagalan tuan tanah tidak membayar cukai tahunan atau kegagalan mematuhi syarat nyata atau syarat tersirat yang ditetapkan di dalam hakmilik atau yang terdapat di dalam Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/1985

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Kutipan Bayaran-bayaran Ukur Bagi Kes Di mana Kerja Mengukur Tanah Untuk Pengeluaran Hakmilik Tetap Dijalankan Oleh Juruukur Tanah Berlesen (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah berkenaan dengan kutipan bayaran-bayaran ukur bagi kos di mana kerja mengukur tanah untuk pengeluaran hakmilik tetap dijalankan oleh juruukur tanah berlesen setelah diluluskan permohonan untuk diberimilik, pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan tanah dan permohonan tanah untuk tujuan melombong.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1980

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pelaksanaan Keputusan Mengenai Pengubahan Syarat Sekatan Dan Jenis Penggunaan Tanah (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah tentang pelaksanaan peruntukan-peruntukan dalam seksyen 124 Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1976

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Perwakilan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah tentang keperluan mengetahui bahawa beberapa kuasa di bawah Kanun Tanah Negara 1965 telah diwakilkan oleh Pihak Berkuasa Negeri kepada mereka dari semasa ke semasa.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1975

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Perserahan Suratcara untuk Pendaftaran (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai cara menguruskan perserahan sesuatu suratcara urusan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1972

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pelan Kembaran Bagi Permohonan Memiliki Tanah (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai jenis pelan yang boleh digunakan untuk menyokong tiap-tiap permohonan memiliki tanah menurut Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pemakaian Peruntukan Undang-undang Bagi Menyelesaikan Isu Pembatalan Sekatan Kepentingan Bagi Hakmilik Tanah Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Berkelompok) 1960
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah dalam menguruskan proses pembahagian pusaka dan pendaftaran yang melibatkan hakmilik-hakmilik tanah terdahulu di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 yang mempunyai sekatan kepentingan menghalang pindahmilik dibuat kepada lebih daripada seorang.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1985

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Sekatan Terhadap Urusniaga Tanah Pertanian Yang Akan Membawa Kesan Pemecahan Tanah Kepada Kurang Daripada 2/5 Hektar (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan menasihatkan Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai sekatan terhadap urusniaga tanah pertanian yang akan membawa kesan pemecahan tanah itu kepada kurang daripada 2/5 hektar berikutan dengan adanya peruntukan-peruntukan baru dalam subseksyen (3) dan (4) kepada seksyen 205 Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1973

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Penyediaan Suratcara Gadaian Borang-borang 16A atau 16B Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah dalam menyediakan suratcara gadaian dengan menggunakan Borang 16A atau 16B Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Prosedur Mengenakan Kompaun Ke Atas Kesalahan-kesalahan
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai prosedur mengenakan kompaun ke atas kesalahan-kesalahan selaras pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/1985

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pendaftaran Hakmilik Sambungan Berkaitan Dengan Pewujudan Daerah Baru (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pendaftaran hakmilik sambungan apabila berlaku pewujudan sesuatu daerah baru.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/1977

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Memfailkan Dokumen (Surat) Membenarkan Tuan Punya Tanah Membuat Urusan Bagi Tanah Yang Tertakluk Kepada Sekatan Kepentingan (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan memfailkan dokumen (surat) yang mengandungi kelulusan Pihak Berkuasa Negeri atau pegawai-pegawai lain bagi membenarkan tuan punya tanah membuat urusan sungguhpun tanah tersebut tertakluk kepada suatu sekatan kepentingan terhadap sesuatu urusan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Ketetapan Majlis Tanah Negara Ke-64 Mengenai Pemberimilikan Tanah Dalam Keadaan-keadaan Khas Untuk Pegangan Selama-lamanya Di Bawah Seksyen 76(aa)(iii) Kanun Tanah Negara 1965
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan semua Pengarah Tanah dan Galian serta Pentadbir Tanah berhubung ketetapan Majlis Tanah Negara Ke-64 berhubung dengan pemberimilikan tanah dalam keadaan-keadaan khas untuk pegangan selama-lamanya di bawah seksyen 76(aa)(iii) Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2008

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Panduan Pelaksanaan Pelupusan Tanah Bawah Tanah Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri, Pendaftar-pendaftar dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai panduan pelaksanaan pelupusan tanah bawah tanah (disposal of underground land) menurut Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2007

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Garis Panduan Proses Permohonan Kelulusan Pemilikan Tanah (Hartanah – Unit Kediaman) Oleh Warganegara Asing Dan Syarikat Asing
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini adalah bertujuan memberikan garis panduan terhadap proses permohonan kelulusan pemilikan tanah (hartanah – unit kediaman) oleh warganegara asing dan syarikat asing.

any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue