header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

KOMPILASI SOAL JAWAB PENGAMBILAN TANAH

(UNTUK KEMENTERIAN JABATAN PENGGUNA (KJP))

Makluman: Pentadbir Tanah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (Persekutuan) adalah agensi di bawah Kerajaan Persekutuan. Pentadbir Tanah telah dilantik di bawah Seksyen 12 Kanun Tanah Negara 1965 dan kemudiannya telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri sebagai Penolong Pentadbir Tanah (Negeri berkenaan) bagi tujuan pengambilan tanah yang diniatkan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960.

All Items
Pengambilan Tanah
1. Apakah prosedur untuk Kementerian Jabatan Pengguna (KJP) selaku pihak yang memohon pengambilan tanah mengemukakan permohonan pengambilan tanah?

Prosedur pengambilan tanah oleh KJP meliputi perkara-perkara berikut:

i. Mengemukakan permohonan pengambilan tanah menurut seksyen 4 atau seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486] (APT) secara dalam talian melalui Sistem Pengurusan Tanah Persekutuan dan Pembahagian Pusaka modul KJP online / e-Tanah;

ii. Menghantar surat permohonan pengambilan tanah secara rasmi yang lengkap kepada JKPTG Negeri yang berkenaan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan dalam talian dan disalinkan kepada Bahagian Pengambilan Tanah, JKPTG Ibu Pejabat. Dokumen yang lengkap merangkumi:

  1. Pelan pengambilan tanah yang lengkap mengikut format yang ditetapkan dan mencukupi;
  2. Salinan sijil carian rasmi hakmilik terkini;
  3. Salinan slip pengesahan pengambilan tanah yang dicetak dari sistem dalam talian;
  4. Perakuan Kedesakan (Borang I) jika diperlukan; dan
  5. Dokumen sokongan lain yang diwajibkan Pihak Berkuasa Negeri (PBN) mengikut negeri masing-masing.

iii. Menyertakan perakuan pengesahan peruntukan yang mencukupi daripada Ketua Setiausaha atau Setiausaha Bahagian Pembangunan KJP.

2. Adakah KJP boleh mengemukakan salinan hak milik bagi menggantikan carian rasmi? Sekiranya tidak boleh, adakah carian persendirian boleh diterima?

KJP tidak boleh mengemukakan salinan hak milik bagi tujuan menggantikan carian rasmi kerana carian rasmi adalah dokumen yang diperlukan oleh Pentadbir Tanah untuk mengetahui status terkini tanah yang hendak diambil. Hanya carian rasmi sahaja yang diterima.

3. Apakah perbezaan antara pewartaan di bawah Seksyen 4 dengan pewartaan di bawah Seksyen 8 APT?

Perbezaan antara pewartaan di bawah Seksyen 4 dengan 8 APT adalah:

Seksyen 4

a) Untuk memaklumkan hasrat kerajaan tentang kemungkinan pengambilan tanah              dibuat bagi sesuatu kawasan. Ia membolehkan kajian kesesuaian dibuat sebelum          pengambilan tanah diputuskan oleh kerajaan menerusi pewartaan di bawah seksyen       8.

b) Tempoh sah pengisytiharan dalam pewartaan melalui seksyen 4 adalah 12 bulan 

c) Pampasan yang perlu dibayar adalah berdasarkan kepada harga pasaran pada              tarikh  pewartaan di bawah seksyen 4 dengan syarat sebelum tamat tempoh                    pewartaan itu, diikuti dengan pewartaan di bawah seksyen 8.

Seksyen 8

a)   Untuk memaklumkan bahawa pengambilan tanah akan dilaksanakan oleh kerajaan            bagi satu-satu kawasan selepas kajian kesesuaian dibuat.

b)   Tempoh sah pengisytiharan dalam warta melalui seksyen 8 adalah dua (2) tahun. 

c)    Jika Pentadbir Tanah tidak membuat award (Borang G) dalam tempoh dua (2) tahun,           semua prosiding pengambilan tanah akan luput/tidak berkuat kuasa.

d)    Sekiranya dalam tempoh berkuatkuasanya pewartaan seksyen 4 tidak disusuli                     dengan pewartaan di bawah seksyen 8 (dalam tempoh 12 bulan), nilai tanah adalah           berdasarkan harga pasaran semasa pada tarikh pewartaan dibuat di bawah seksyen           8. 

4. Apakah tindakan oleh KJP selepas pewartaan seksyen 4 APT?

KPJ perlu memberikan butiran wakil atau ejen yang akan memasuki tapak bagi tujuan kajian kesesuaian sebelum Borang B (kebenaran untuk masuk mengukur) dikeluarkan

5. Apabila pengambilan tanah di bawah seksyen 4 APT diwartakan, adakah KJP boleh memasuki tanah tersebut?

Apabila pengambilan tanah di bawah seksyen 4 APT diwartakan KJP boleh memasuki tanah yang disenaraikan di dalam Borang A dengan syarat Borang B daripada Pentadbir Tanah telah diperolehi. Tujuannya hanya bagi maksud mengukur dan menjalankan kerja-kerja kajian kesesuaian tapak.

6. Sekiranya pengambilan tanah di bawah seksyen 4 APT akan tamat (pewartaan di bawah seksyen 4 APT akan luput) tetapi kerja-kerja pengukuran dan kajian kesesuaian tanah masih belum selesai, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh KJP?

Tempoh kuatkuasa pewartaan di bawah seksyen 4 APT ialah 12 bulan daripada tarikh penyiaran dalam warta. Sekiranya tempoh kuatkuasa penyiaran pewartaan di bawah seksyen 4 APT akan tamat tetapi kerja-kerja pengukuran dan kajian kesesuaian tanah masih belum selesai, KJP perlu mengemukakan semula permohonan pengambilan tanah di bawah seksyen 4 APT selewat-lewatnya tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat tempoh. Tindakan ini selaras dengan Prosedur Operasi Standard yang dikeluarkan oleh Bahagian Pengambilan Tanah, JKPTG Ibu Pejabat.

7. Sekiranya berlaku apa-apa kerosakan kepada tanah semasa wakil atau ejen KJP menjalankan kerja-kerja kajian kesesuaian tapak dalam tempoh pewartaan seksyen 4 APT, apakah yang perlu dilakukan oleh KJP?

KJP perlu bertanggungjawab ke atas apa-apa kerosakan yang telah dilakukan dengan membayar pampasan atas kerosakan tersebut selaras dengan peruntukan di bawah seksyen 6 APT. Bagi mengelakkan sebarang pertikaian, KJP disarankan memastikan keadaan tapak direkodkan sebelum kajian dimulakan.

8. Adakah KJP boleh mengemukakan permohonan pengambilan tanah di bawah seksyen 8 tanpa melalui permohonan di bawah seksyen 4 APT?

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan bertarikh 15 Februari 2019, semua KJP perlu mengemukakan permohonan pengambilan tanah di bawah seksyen 4 terlebih dahulu dan diikuti dengan permohonan di bawah seksyen 8 APT. 

9. Bolehkah KJP memasuki tanah lebih awal selepas pewartaan di bawah seksyen 8 APT?

KJP boleh memasuki tanah lebih awal, dengan memohon kepada Pentadbir Tanah agar mengeluarkan Borang I (Sijil Perakuan Kedesakan) dan disusuli dengan Borang K (Notis Bahawa Tanah Telah Diambil Milik). Borang I boleh dikeluarkan selepas 15 hari Notis Borang E disampaikan mengikut kaedah penyampaian notis awam (seksyen 52 APT). KJP perlu bersedia dengan peruntukan yang mencukupi (merangkumi bayaran pampasan dan caj bayaran lewat) memandangkan tapak telah diambil lebih awal.

10. Mengapakah KJP perlu hadir semasa siasatan pengambilan tanah dijalankan?

Tujuan siasatan (enquiry) diadakan adalah untuk memberikan peluang kepada semua pihak yang terlibat di dalam prosiding pengambilan tanah memberikan keterangan, maklumat dan lain-lain perkara yang bersangkutan dengan pengambilan tersebut. Pihak-pihak berkepentingan juga berhak untuk mengetahui berapakah pampasan yang diberikan kepada pihak yang berhak terhadap tanah itu dan pihak- pihak tersebut juga boleh menuntut pampasan yang mencukupi berdasarkan kepentingannya. Pada akhir siasatan, Pentadbir Tanah akan memutuskan pampasan termasuk merekodkan bantahan daripada pihak-pihak yang terlibat di dalam prosiding tersebut. Oleh yang demikian, adalah penting untuk KJP hadir dan membantu Pentadbir Tanah dalam memberikan penjelasan mengenai projek apabila diminta berbuat demikian. Wakil KJP juga perlu mengetahui pampasan yang diputuskan oleh Pentadbir Tanah supaya bersedia untuk membuat pembayaran pampasan atau mengemukakan bantahan jika tidak bersetuju dengan tawaran pampasan yang diberikan.

11. Bolehkah KJP berunding dengan pihak Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) mengenai nilaian tanah bagi sesuatu siasatan pengambilan tanah yang sedang berjalan?

Laporan nilaian tanah yang disedia dan dikemukakan oleh pihak JPPH adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang termaktub di dalam Jadual Pertama APT. Pihak JPPH adalah jabatan kerajaan yang diiktiraf di bawah APT dalam memberi pendapat atau laporan mengenai nilaian terhadap tanah dan lain-lain kepentingan. Justeru itu, tidak timbul keperluan kepada pihak yang membuat pengambilan tanah untuk berunding dengan JPPH.

12. Apakah tindakan KJP sekiranya pindaan perlu dibuat terhadap keluasan tanah melibatkan tanah-tanah yang telah diwartakan di bawah seksyen 8 APT?

KJP perlu mengemukakan permohonan bersama pelan yang berkenaan kepada Pengarah JKPTG Negeri. Sekiranya pertambahan keluasan tidak lebih dari suku hektar (2,500 meter persegi) atau 1% dari keluasan yang terjadual (keluasan yang dinyatakan di dalam Borang D) mengikut mana yang lebih luas, pampasan akan diputuskan ketika siasatan melibatkan keluasan kawasan tambahan. Penyelarasan melalui pindaan kepada pewartaan seksyen 8 APT tidak perlu dibuat selaras dengan peruntukan seksyen 14(4)(a) APT.

Sekiranya pertambahan keluasan melebihi suku hektar atau 1% dari keluasan yang terjadual, KJP perlu mengemukakan permohonan baharu kepada Pengarah JKPTG Negeri berkenaan untuk mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri semula.

Pindaan keluasan adalah tidak dibenarkan jika pengambilan tanah dibuat melalui Sijil Perakuan Kedesakan (Borang I).

13. Adakah KJP boleh menarik balik permohonan pengambilan tanah sama ada sebahagian atau keseluruhan bagi tanah yang telah diwartakan di bawah seksyen 8 APT?

Penarikan balik pengambilan tanah oleh pihak KJP boleh dilakukan sekiranya milikan rasmi (Borang K) belum dikeluarkan oleh Pentadbir Tanah. Pihak KJP juga perlu memastikan terlebih dahulu bahawa tanah yang telah diwartakan tidak dimasuki awal. KJP boleh memohon penarikan balik pengambilan tanah sama ada sebahagian atau keseluruhan bagi tanah yang telah diwartakan di bawah seksyen 8 APT dengan mengemukakan permohonan penarikan balik secara rasmi kepada JKPTG Negeri berkenaan. Penarikan balik pengambilan tanah akan melibatkan implikasi kos.

Namun begitu dalam situasi tertentu sekiranya tanah telah dimasuki awal oleh pihak KJP selepas diwartakan (tanpa Borang I dan K) seperti meletakkan jentera di atas tanah tersebut, maka penarikan balik pengambilan tanah tidak boleh dilakukan. Milikan tidak rasmi ini selaras dengan keputusan oleh Mahkamah Rayuan Malaysia iaitu Pengarah Tanah dan Galian Selangor dan Pentadbir Tanah Daerah Klang v. PNSB Acmar Sdn. Bhd dan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (Rayuan Sivil No: B-01(A)-451-09/2020.

14. Selain Notis Borang H (Notis Award Dan Tawaran Pampasan), KJP akan menerima borang atau lampiran tambahan bagi lain-lain kos yang ditetapkan untuk dibayar oleh Pentadbir Tanah. Adakah KJP perlu membayar lain-lain kos tersebut?

Ya. Selain tawaran pampasan yang telah diputuskan oleh Pentadbir Tanah di dalam Notis Borang H, Pentadbir Tanah juga akan menetapkan lain-lain kos yang perlu dibayar atau ditanggung oleh KJP seperti kos hadir siasatan dan fi penilai yang dilantik oleh pihak berkepentingan. Kos-kos ini akan dinyatakan di dalam Borang atau Lampiran Lain-Lain Kos dan diserahkan kepada KJP bersama-sama Notis Borang H (Notis Award Dan Tawaran Pampasan). KJP bertanggungjawab untuk membayar lain-lain kos tersebut sebagaimana peruntukan subseksyen 14(5) APT.

15. Bagaimana kedudukan pampasan sekiranya pihak berkepentingan telah meninggal dunia?

Sekiranya pihak berkepentingan telah meninggal dunia tanpa membuat sebarang wasiat atau tanpa Surat Kuasa Mentadbir, pampasan akan didepositkan ke Amanah Raya Berhad (ARB) selaras dengan Pekeliling KPTG Bilangan 39/2009.

16. Bolehkah KJP memohon supaya diberikan salinan Borang G (Award Pampasan Bertulis) setelah ianya dikeluarkan oleh Pentadbir Tanah?

Subseksyen 14(2) APT telah menjelaskan bahawa Borang G yang disediakan hendaklah disimpan dan difailkan di Pejabat Pentadbir Tanah yang berkenaan.Peruntukan ini bermaksud bahawa Borang G hanyalah untuk simpanan Pentadbir Tanah dan tidak perlu dikemukakan salinannya kepada mana-mana pihak yang lain.

17. Di dalam Notis Borang H terdapat bahagian pemberian pampasan mengenai pecah- pisah (severance) dan penjejasan tanah (injurious affection). Apakah yang dimaksudkan dengan kedua-dua perkara ini?

Pecah-pisah berlaku apabila tanah yang diambil terpecah atau terbahagi kepada dua atau lebih bahagian. Apabila berlaku pecah-pisah, maka ia mendatangkan kesukaran kepada tuan punya tanah untuk mengurus dan membangunkan tanahnya.

Penjejasan tanah (injurious affection) pula adalah apabila baki tanah yang tidak terlibat dengan pengambilan menjadi cacat atau akan hilang nilainya. Contohnya,baki tanah yang tidak diambil itu hilang laluan masuk keluar, baki tanah menjadi terkunci (land-locked), bentuk baki tanah menjadi tidak ekonomik untuk dibangunkan dan lain-lain yang menyebabkan berlakunya kecederaan kepada baki tanah akibat daripada pengambilan tersebut.

Pecah-pisah dan penjejasan tanah merupakan dua perkara yang akan dipertimbangkan ketika memberikan pampasan oleh Pentadbir Tanah.

pengambilantanah

18. Apabila pengambilan tanah dilaksanakan, siapakah yang bertanggungjawab ke atas pampasan yang melibatkan penjejasan tanah (injurious affection)?

Berdasarkan peruntukan seksyen 65 APT dan perenggan 2, Jadual Pertama APT,KJP adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan akibat penjejasan tanah (injurious affection) kerana perancangan atau pelaksanaan projek menyebabkan kesusahan kepada pemilik tanah untuk membangunkan baki tanahnya pada masa hadapan.

19. Di dalam Borang H terdapat pilihan menerima tawaran (pampasan) dengan bantahan. Bagaimana KJP perlu membuat bayaran pampasan jika pihak berkepentingan seperti pemilik tanah, bangunan atau lain-lain memilih menerima pampasan dengan bantahan?

Sekiranya pihak berkepentingan membuat pilihan menerima pampasan dengan bantahan, KJP boleh terus membuat bayaran pampasan penuh (Borang H) kepada pihak berkepentingan dalam tempoh masa yang ditetapkan selaras dengan peruntukan seksyen 29(1) APT.

20. Bagaimana pula jika tuan tanah atau pihak berkepentingan lain memilih tidak menerima tawaran pampasan?

Sekiranya pihak berkepentingan enggan menerima pampasan tersebut, maka pampasan tersebut perlu didepositkan ke Mahkamah Tinggi selaras peruntukan seksyen 29(2) APT. Pentadbir Tanah perlu mendapatkan perintah termetrai dari Mahkamah Tinggi (kebenaran untuk mendeposit pampasan) terlebih dahulu dan dikemukakan kepada KJP selaku pihak yang memohon pengambilan tanah untuk membuat bayaran kepada Mahkamah Tinggi. 

21. Berapa lamakah tempoh masa yang diberikan kepada KJP sekiranya ingin mengemukakan bantahan ke Mahkamah Tinggi ke atas pampasan Pentadbir Tanah?

Merujuk kepada subseksyen 38(3) APT, terdapat dua (2) tempoh masa yang perlu diambil kira oleh KJP bagi mengemukakan bantahan ke Mahkamah Tinggi iaitu:

a) Jika hadir, bantahan hendaklah dikemukakan dalam masa enam (6) minggu dari tarikh Pentadbir Tanah membuat award di bawah Seksyen 14 APT;

b) Jika tidak hadir;

      i. Bantahan hendaklah dikemukakan dalam masa enam (6) minggu selepas menerima Notis Borang H; atau

     ii. Sekiranya tidak menerima Notis Borang H, bantahan hendaklah dikemukakan dalam masa enam (6) bulan dari Pentadbir Tanah memutuskan pampasan.

Walau bagaimanapun, tempoh itu adalah tertakluk kepada mana yang tamat dahulu.

Untuk situasi b(i) sebagai contoh, tarikh Pentadbir Tanah memutuskan pampasan adalah pada 10 Januari 2023 manakala tarikh terima notis Borang H oleh pihak berkepentingan yang tidak hadir adalah pada 30 Januari 2023. Oleh yang demikian, tempoh masa untuk mengemukakan bantahan adalah dalam tempoh enam (6) minggu bermula pada tarikh 30 Januari 2023.

Untuk situasi b(ii), jika pihak berkepentingan tidak hadir dan tidak menerima notis Borang H, maka tempoh untuk mengemukakan bantahan adalah enam (6) bulan dari tarikh Pentadbir Tanah memutuskan pampasan iaitu pada 10 Januari 2023.

22. Adakah terdapat syarat bagi membolehkan pihak yang membuat pengambilan tanah untuk mengemukakan bantahan ke Mahkamah?

Kadar bantahan ke Mahkamah oleh KJP adalah bagi amaun pampasan yang melebihi RM30,000.00 berdasarkan peruntukan seksyen 37(3). 

23. Apakah dokumen yang perlu disediakan oleh KJP untuk mengemukakan bantahan?

Berdasarkan peruntukan seksyen 38 APT, KJP perlu menyediakan dokumen berikut:
     i. Mengemukakan Borang N (permohonan supaya bantahan dirujukkan kepada Mahkamah) dengan menyatakan alasan bantahan kepada Pentadbir Tanah;
    ii. Mengemukakan salinan Borang H kepada Pentadbir Tanah; dan
   iii. Mengemukakan salinan resit deposit sebanyak RM3,000.00 atau 10% daripada amaun yang dituntut.

24. Dalam keadaan manakah caj bayaran lewat boleh dikenakan kepada KJP?

Caj bayaran lewat dikenakan kepada KJP apabila: 

      i. Pampasan dibayar melebihi tempoh genap masa;
     ii. Agensi pemohon memohon Sijil Perakuan Kedesakan;
    iii. Penahanan 25% akibat bantahan daripada KJP;
    iv. Bayaran pampasan dideposit ke Mahkamah atau Amanah Raya Berhad melebihi tempoh genap masa;
     v. Pampasan tambahan berdasarkan perintah termeterai daripada Mahkamah;
         dan
    vi. Berlaku perbezaan keluasan selepas pengukuran dibuat (pelarasan) di bawah seksyen 28 APT.

 

25. KJP sering dikenakan caj bayaran lewat disebabkan bayaran pampasan kepada pihak berkepentingan yang melebihi tempoh genap masa. Apakah yang dimaksudkan dengan genap masa?

Genap masa adalah suatu tempoh yang diperuntukkan di dalam APT mengenai kewajipan pihak yang bertanggungjawab membuat bayaran supaya memastikan bayaran yang sepatutnya dibuat dalam tempoh yang dinyatakan. Genap masa dikira dari tarikh Borang K dikeluarkan atau tiga (3) bulan selepas pihak berkepentingan menerima Notis Borang H, yang mana lebih awal. Jika Borang K dikeluarkan terlebih dahulu sebelum Borang H, maka tempoh genap masa dikira dari tarikh Borang K dikeluarkan.

26. Apakah tujuan penggunaan atau pendudukan sementara tanah berdasarkan seksyen 57 APT?

Penggunaan atau pendudukan sementara tanah bertujuan membolehkan KJP menggunakan tanah berimilik bagi tempoh tidak lebih dari tiga (3) tahun secara paksa untuk maksud atau keperluan sesuatu projek. 

27. Adakah penggunaan sementara tanah perlu diwartakan?

Pendudukan atau penggunaan sementara tanah tidak perlu diwartakan, namun perlu mendapat kelulusan daripada PBN terlebih dahulu dan dibuat catatan atas dokumen hakmilik daftaran sebelum meneruskan prosiding yang berkaitan. 

28. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh KJP setelah menerima Borang K daripada Pentadbir Tanah?
Tindakan yang perlu dilakukan oleh KJP setelah menerima notis Borang K daripada Pentadbir Tanah adalah:

i. KJP boleh memasuki tapak untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan;

ii. Membantu Pentadbir Tanah dalam menyediakan permintaan ukur kepada Pengarah JUPEM Negeri bagi pengeluaran hak milik sambungan sekiranya pengambilan hanya melibatkan sebahagian tanah;

iii. Mengemukakan permohonan pemberimilikan/perizaban tanah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan selepas proses pengambilan tanah diselesaikan (Borang K dikeluarkan) untuk ditandatangan tertakluk kepada ketersediaan tanah khususnya yang melibatkan pengambilan sebahagian tanah beri milik yang memerlukan kepada proses pengukuran semula dan pengeluaran hak milik sambungan;

iv. Menjelaskan bayaran cukai tanah yang dikenakan dalam Borang 5A Kanun Tanah Negara [Akta 828]; dan

v. Menjaga dan mengawal tanah daripada pencerobohan selepas proses pengambilan tanah diselesaikan dan sebelum projek dilaksanakan.

 

Catatan: Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486] (APT) hanya terpakai di Semenanjung Malaysia, dan tidak termasuk Sabah dan Sarawak. JKPTG terlibat dalam proses pengambilan tanah bagi projek Persekutuan kecuali di Johor di mana pentadbiran tanah Johor sendiri yang menguruskan proses pengambilan tanah. Pegawai JKPTG diwartakan sebagai Penolong Pentadbir Tanah bagi membolehkan proses pengambilan tanah diuruskan menurut APT.

location
Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
phone
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855
 email
Emel : pertanyaan[at]jkptg[dot]gov[dot]my

                   QRCode

Hari Ini 69

Minggu Ini 3922

Bulan Ini 60593

Keseluruhan 9403685

any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue

article
any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini