header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Surat Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bilangan 1/2010

 • Tarikh Pekeliling: Isnin, 01 Mac 2010
 • Tajuk Pekeliling: Penggunaan borang pengesahan status tanah yang baru dan lapuran tanah oleh JKPTG Negeri bagi menggantikan borang pengesahan status tanah oleh JKPTG Negeri di dalam pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bil. 1/2007 (PPTP 1/2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Surat Pekeliling ini dikeluarkan bagi menggantikan borang pengesahan status tanah yang sedia ada didalam Pekeliling di atas kepada borang baru.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1988

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pengurusan Pungutan Hasil Tanah Di Bawah Sistem Pentadbiran Hasil Tanah Berkomputer
 • Tujuan Pekeliling:

  Surat Pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk dijadikan panduan kepada Pentadbir Tanah Daerah dan pegawai-pegawai Unit Hasil mengenai pengurusan hasil tanah di bawah Sistem Pentadbiran Hasil Tanah Berkomputer yang sedang dilaksanakan di Pejabat-pejabat Tanah seluruh Semenanjung.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/1976

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Jenis Harta Takalih Yang Boleh Dijadikan Sebahagian Daripada Pusaka Kecil
 • Tujuan Pekeliling:

  Surat Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai jenis harta takalih yang boleh dijadikan sebahagian daripada Pusaka Kecil yang dimaksudkan oleh ‘ Small Estates ( Distribution) Act, 1955 ( now Act 98) ‘ dan cara-cara yang perlu diikuti apabila membuat perintah membahagikan pusaka.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1977

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Kehilangan Atau Kerosakan Dokumen Hak milik Keluaran Semasa Dalam Simpanan Pegawai Awam (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tanggungjawab terhadap keselamatan dan jagaan hakmilik di dalam simpanan mereka.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1973

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pelantikan Pegawai Untuk Mengawal Tanah Rizab Persekutuan (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah berhubung dengan lantikan pegawai di bawah perenggan 62(2)(c) Kanun Tanah Negara 1956 sebagai Pegawai Pengawal bagi Tanah Rizab Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/1972

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Menetapkan Tugas-tugas Pegawai Tanah Sebagai Pegawai Pendaftar (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah dalam memberi tugas kepada seorang Pegawai Petempatan untuk menjalankan kuasa-kuasa Pendaftar surat-surat hakmilik (documents of title) dan suratcara-suratcara urusniaga (instruments of dealing).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1980

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Kuasa-kuasa Untuk Membetulkan Kesilapan, Memansuhkan Syarat Nyata Atau Sekatan Kepentingan Dan Membatalkan Ingatan Atau Catatan (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah dalam menggunakan kuasa-kuasa mereka di bawah subseksyen-subseksyen 380(1) dan 381(1) Kanun Tanah Negara

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1999

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Kaedah Dan Pendekatan Pelupusan Tanah Kepada Orang Asli (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kaedah dan pendekatan pemberimilikan tanah kepada Orang Asli bagi kawasan dan rizab Orang Asli.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1980

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Menukar Nama Tuanpunya Tanah Sebelum Mendaftarkan Suratcara Urusan (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini adalah untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai kepentingan mengambil tindakan di bawah seksyen 378 Kanun Tanah Negara sebelum meneruskan tindakan pendaftaran suratcara urusan yang disertakan dengan bukti mengenai pertukaran nama.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1974

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Bayaran Pejabat Untuk Surat Akuan Sumpah (Ikrar) (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah tentang cara bagi mengenakan bayaran pejabat untuk Surat Akuan Sumpah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 42/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Garis Panduan Pemakaian Seksyen 14, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002 Bagi Menguruskan Permohonan Untuk Memasukkan Pemegang Bersama (Co-holder) Di Atas Pegangan Desa (Rural Holding)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan sebagai garis panduan permohonan bagi melaksanakan subseksyen 14(2) Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/2009

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Kuasa Memulakan Pendakwaan Mengikut Seksyen 429A Kanun Tanah Negara
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kuasa untuk memulakan pendakwaan di bawah seksyen 429A Kanun Tanah Negara (KTN) berikutan berkuat kuasanya Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] pada 1 Januari 2009

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1970

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Pengenaan Jenis Kegunaan Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Adapun tujuan Pekeliling ini ialah bagi panduan Pemungut-pemungut Hasil Tanah supaya peruntukan-peruntukan di bawah Perkara 83(2) Perlembagaan tidak dilupakan apabila membuat syor-syor pemberian milik tanah dalam satu-satu kawasan yang terlibat oleh perisytiharan di bawah seksyen 52(2) Kanun Tanah Negara atau bila mengemukakan syor-syor di bawah seksyen 54 Kanun Tanah Negara bagi mengenakan jenis kegunaan tanah kepada satu-satu kawasan tanah di dalam Daerah. Perkara 83(2) adalah disalinkan di bawah ini.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1977

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Rekod Pemberitahuan dalam Warta Berkaitan Dengan Tanah Di Sesebuah Daerah (Disemak 2007)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai keperluan mewujudkan dan menyelenggarakan rekod-rekod berasingan mengenai pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta yang melibatkan urusan tanah di dalam sesebuah daerah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/1977

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 Januari 2010
 • Tajuk Pekeliling: Penyelenggaraan Lembaran Lito (Litho Sheet) Di Pejabat Tanah (Disemak 2009)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menyelenggara dengan teratur lembaran-lembaran lito di Pejabat Tanah.

Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855
 
Emel : pertanyaan[at]jkptg[dot]gov[dot]my

                   QRCode

Hari Ini 513

Minggu Ini 6033

Bulan Ini 18183

Keseluruhan 1130112

any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue