header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1974

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Bayaran Pejabat Untuk Surat Akuan Sumpah (Ikrar) (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah tentang cara bagi mengenakan bayaran pejabat untuk Surat Akuan Sumpah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 42/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Garis Panduan Pemakaian Seksyen 14, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002 Bagi Menguruskan Permohonan Untuk Memasukkan Pemegang Bersama (Co-holder) Di Atas Pegangan Desa (Rural Holding)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan sebagai garis panduan permohonan bagi melaksanakan subseksyen 14(2) Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Kuasa Memulakan Pendakwaan Mengikut Seksyen 429A Kanun Tanah Negara
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kuasa untuk memulakan pendakwaan di bawah seksyen 429A Kanun Tanah Negara (KTN) berikutan berkuat kuasanya Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] pada 1 Januari 2009

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1970

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pengenaan Jenis Kegunaan Tanah
 • Purpose of Circular:

  Adapun tujuan Pekeliling ini ialah bagi panduan Pemungut-pemungut Hasil Tanah supaya peruntukan-peruntukan di bawah Perkara 83(2) Perlembagaan tidak dilupakan apabila membuat syor-syor pemberian milik tanah dalam satu-satu kawasan yang terlibat oleh perisytiharan di bawah seksyen 52(2) Kanun Tanah Negara atau bila mengemukakan syor-syor di bawah seksyen 54 Kanun Tanah Negara bagi mengenakan jenis kegunaan tanah kepada satu-satu kawasan tanah di dalam Daerah. Perkara 83(2) adalah disalinkan di bawah ini.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1977

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Rekod Pemberitahuan dalam Warta Berkaitan Dengan Tanah Di Sesebuah Daerah (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai keperluan mewujudkan dan menyelenggarakan rekod-rekod berasingan mengenai pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta yang melibatkan urusan tanah di dalam sesebuah daerah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/1977

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Penyelenggaraan Lembaran Lito (Litho Sheet) Di Pejabat Tanah (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menyelenggara dengan teratur lembaran-lembaran lito di Pejabat Tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 15/1977

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Indeks Lot-lot (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menyenggara rekod ‘Indeks Lot-lot’.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1980

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Penyerahan Balik Tanah untuk Jalan Masuk (Means Of Access) Dalam Kes Pecah Sempadan
 • Purpose of Circular:

  Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai amalan meminta tuan punya tanah yang memohon untuk memecah sempadan tanahnya supaya menyerah balik sebahagian daripada tanahnya untuk jalan masuk (means of access) mengikut kehendak seksyen 200 Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1970

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pemberian Maklumat-maklumat Oleh Pegawai-pegawai Tanah Dengan Tiada Kebenaran (Disemak 2007)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah kepada peruntukan di bawah seksyen 19 Kanun Tanah Negara 1965 yang berkehendakkan supaya setiap pegawai atau orang yang bekerja di Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah memelihara rahsia ke atas semua perkara yang sampai ke pengetahuannya dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya dan tidak boleh memberitahu atau menyampaikan apa-apa perkara itu kepada orang lain. Dalam seksyen 429 Kanun Tanah Negara 1965, diperuntukkan bahawa, seseorang yang melanggar peruntukan seksyen 19 Kanun Tanah Negara 1965 adalah melakukan kesalahan dan boleh dikenakan denda sebanyak tidak lebih daripada RM1,000.00 atau penjara selama tidak lebih daripada 6 bulan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 41/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pengurusan Cek Bayaran Pampasan Pengambilan Tanah
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil bagi menguruskan cek bayaran pampasan di bawah Akta Pengambilan Tanah, 1960 [Akta 486].

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pengeluaran Surat Kuasa Tadbir (Letter of Administration) Di Bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Bagi Hakmilik dan Daftar Pegangan Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini adalah bertujuan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang pentadbir harta pusaka (administrator) bagi hakmilik atau daftar pegangan melibatkan tanah-tanah si mati, di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960. Langkah ini adalah merupakan usaha untuk memperkemaskan lagi urusan pentadbiran harta pusaka kecil melibatkan hakmilik tanah-tanah si mati di bawah Akta berkenaan, khususnya yang melibatkan peneroka-peneroka FELDA yang telah meninggal dunia di mana perintah penurunan milik langsung kepada waris tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/1969

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Keselamatan Dokumen-dokumen Di Pejabat-pejabat Tanah Dan Galian Dan Pejabat-pejabat Tanah (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah adalah dengan ini diminta mengambil ingatan terhadap tanggungjawab mereka atas keselamatan dan cara menyimpan yang sempurna mengenai semua suratan di semua Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat Tanah, iaitu dokumen hakmilik, surat cara-surat cara urusan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 38/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Pelaksanaan Akta Hakmilik Strata 1985
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri, Pendaftar-pendaftar dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pelaksanaan Akta Hakmilik Strata 1985 termasuklah Pindaan 2007 [Akta A1290] serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/1970

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Dokumen Hakmilik Tetap Yang Akan Dikeluarkan Atas Pemberian Milik Tanah, Pecah Sempadan, Pecah Bahagian Dan Penyatuan Tanah (Disemak 2009)
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah kepada peruntukan-peruntukan di bawah subseksyen 77(3) Kanun Tanah Negara 1965 berkenaan jenis dokumen hakmilik tetap yang akan dikeluarkan atas pemberian milik tanah Kerajaan yang diluluskan sebelum atau selepas Kanun Tanah Negara mula berkuat kuasa.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 36/2009

 • Date of Circular: Friday, 01 January 2010
 • Title of Circular: Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata 1987
 • Purpose of Circular:

  Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri supaya mengambil tindakan selanjutnya berhubung dengan Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata 1987.

any_module

Language Selection:

Other Language:
Click here

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue