header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bilangan 1/2014

 • Tarikh Pekeliling: Rabu, 16 Julai 2014
 • Tajuk Pekeliling: Keperluan mendapatkan pengesahan daripada JKPTG Negeri bagi Permohonan Tanah (Untuk Mendapatkan Hakmilik/Rizab) untuk kegunaan Kerajaan Persekutuan oleh Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP) dan bayaran pendaftaran pemohonan tanah.
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk :

  1. Memudahkan Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP) memastikan status tanah yang hendak dipohon adalah Tanah Kerajaan Negeri sahaja;
  2. Membolehkan JKPTG Negeri membantu JKP mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk projek Kerajaan Persekutuan;
  3. Membolehkan JKPTG Negeri membuat persediaan awal bagi pemantauan permohonan tanah ini; dan
  4. Mendapatkan maklumat yang tepat bagi membantu serta mempercepatkan proses pemberimilikan/perizaban oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2013

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 20 Disember 2013
 • Tajuk Pekeliling: Panduan Penukaran Hakmilik Sementara Kepada Hakmilik Tetap
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah berhubung tatacara penukaran hakmilik tanah daripada hakmilik sementara (qualified title) kepada hakmilik tetap (final title).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2013

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 20 Disember 2013
 • Tajuk Pekeliling: Panduan Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk menasihati semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri serta Pentadbir Tanah mengenai tata cara dan carta alir bagi memproses permohonan pemberimilikan tanah menurut Bahagian Lima, Kanun Tanah Negara 1965 (“KTN”) berhubung pelupusan tanah Kerajaan (State land) secara pemberimilikan. Pekeliling ini juga bertujuan untuk memantapkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pentadbiran Tanah bagi mempercepatkan urusan melibatkan permohonan pemberimilikan tanah bertujuan mengatasi tunggakan permohonan yang tinggi.

Arahan Khas Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2013

 • Tarikh Pekeliling: Khamis, 19 Disember 2013
 • Tajuk Pekeliling: Pelaksanaan Secured Land Management System (SELAMAT) di Pentadbiran Tanah
 • Tujuan Pekeliling:

  Arahan ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pengarah Tanah dan Galian, Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah untuk menyelaraskan penggunaan Aplikasi SELAMAT yang mengandungi modul.

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1/2013

 • Tarikh Pekeliling: Rabu, 06 Mac 2013
 • Tajuk Pekeliling: Penyeragaman format kepada surat bagi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2012

 • Tarikh Pekeliling: Isnin, 23 April 2012
 • Tajuk Pekeliling: Penyeragaman Prosedur Permohonan Semakan Buku Daftar Strata Bagi Tujuan Mengemaskini Daftarai Strata Untuk Mesyuarat Agung Perbadanan Pengurusan
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri (PTG) dan Pentadbir Tanah mengenai penyeragaman prosedur permohonan semakan buku daftar strata bagi tujuan mengemaskini daftarai strata untuk mesyuarat agung perbadanan pengurusan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2012

 • Tarikh Pekeliling: Khamis, 12 Januari 2012
 • Tajuk Pekeliling: Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini dikeluarkan sebagai panduan bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan operasi Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB). Pemakaian pekeliling tersebut berkuat kuasa mulai 12 Januari 2012

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2011

 • Tarikh Pekeliling: Jumaat, 01 April 2011
 • Tajuk Pekeliling: Kaedah pelaksanaan Dasar Pemberian Tempoh Peganggan Baru tidak melebihi 99 tahun bagi tanah-tanah milik berstatuskan Pajakan Negeri dan Pajakan Mukim
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk dijadikan sebagai panduan kepada semua Pengarah Tanah dan Galian serta Pentadbir Tanah berhubung dengan kaedah pelaksaan dasar pemberian tempoh pengangan baru tidak melebihi 99 tahun bagi tanah-tanah milik berstatuskan pajakan negeri dan pajakan mukim.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kompilasi PKPTG Bilangan 1/2011

 • Tarikh Pekeliling: Sabtu, 01 Januari 2011
 • Tajuk Pekeliling: Kompilasi Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian sehingga 1 Januari 2011
 • Tujuan Pekeliling:

  Menghimpunkan Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian

  Sebagaimana sedia maklum, pekeliling-pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dikeluarkan di bawah peruntukan perenggan 8(1)(e) Kanun Tanah Negara berhubung dengan pentadbiran dan pengurusan tanah. Di samping itu, Jabatan ini juga telah mengeluarkan pekeliling-pekeliling di bawah peruntukan-peruntukan undang-undang berkaitan pentadbiran tanah yang lain seperti Akta Hakmilik Strata 1985, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960, Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1956 dan Akta Bekalan Elektrik, 1990.

Surat Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bilangan 4/2010

 • Tarikh Pekeliling: Rabu, 08 Disember 2010
 • Tajuk Pekeliling: ‘Maklumat yang perlu dikemukakan kepada jabatan penilaian dan perkhidmatan harta (jpph) semasa memohon anggaran kos pengambilan balik tanah’
 • Tujuan Pekeliling:

  Surat Pekeliling ini bertujuan untuk memberi panduan kepada semua Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP) mengenai maklumat yang perlu dibekalkan kepada JPPH Sarawak bagi tujuan untuk mendapatkan anggaran kos pengambilan balik tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2010

 • Tarikh Pekeliling: Isnin, 05 Julai 2010
 • Tajuk Pekeliling: Garis panduan penetapan lebar Rizab Sungai yang seragam bagi sungai-sungai yang tidak diwartakan
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri (PTG) dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan tindakan perizaban sungai oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan menyeragamkan lebar rizab sungai di negeri-negeri bagi sungai-sungai yang tidak diwartakan.

Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bilangan 2/2010

 • Tarikh Pekeliling: Khamis, 01 Julai 2010
 • Tajuk Pekeliling: Penggunaan draf perjanjian seragam pembelian tanah atau bangunan untuk kegunaan Kerajaan Persekutuan dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP)
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai perlunya penggunaan perjanjian pembelian tanah atau bangunan yang seragam oleh semua Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP) dan peraturanperaturan yang perlu dipatuhi bagi memudahkan dan mempercepatkan proses menandatangani perjanjian tersebut oleh Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP).

Surat Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bilangan 3/2010

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 08 Jun 2010
 • Tajuk Pekeliling: Penarikan balik perjanjian pajakan kecil di dalam pekeliling pesuruhjaya tanah persekutuan bil 1/2008 dan 2/2008 dan penggantian dengan perjanjian seragam yang baru.
 • Tujuan Pekeliling:

  Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai penarikan balik perjanjian seragam di dalam Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bil 1/2008 dan 2/2008 dan seterusnya menggantikan dengan perjanjian seragam yang baru.

Pekeliling Pesuruhjaya Tanah Persekutuan Bilangan 1/2010

 • Tarikh Pekeliling: Selasa, 01 Jun 2010
 • Tajuk Pekeliling: Peranan dan tanggungjawab Kementerian / Jabatan Pengguna (KJP) di dalam permohonan tanah Kerajaan di Sarawak, senarai semak dan dokumen yang perlu dikemukakan kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP).
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk :

  1. Menerangkan peranan Kementerian/Jabatan Pengguna (KJP) di dalam permohonan tanah; dan
  2. Tatacara semasa mengemukakan permohonan kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP)

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2010

 • Tarikh Pekeliling: Isnin, 01 Mac 2010
 • Tajuk Pekeliling: Penyerahan Umpukan Tanah Bagi Maksud Awam MengikutPerenggan 136(1)(ca) Kanun Tanah Negara Berikutan Kelulusan Permohonan Pecah Sempadan atau Permohonan Serentak Pecah Sempadan dan Pengubahan Syarat.
 • Tujuan Pekeliling:

  Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir Tanah mengenai kewajipan tuan punya tanah untuk menyerahkan mana-mana umpukan tanah miliknya sebagaimana yang telah dipersetujui di dalam pelan yang diluluskan oleh pihak berkuasa perancang atau pihak berkuasa berkenaan untuk digunakan bagi maksud awam berikutan kelulusan permohonan pecah sempadan (seksyen 135 Kanun Tanah Negara (KTN)) atau permohonan serentak pecah sempadan dan pengubahan syarat (seksyen 124A KTN). Keperluan ini adalah selaras dengan peruntukan perenggan 136(1)(ca) KTN di bawah Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

location
Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
phone
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855

                   QRCode

Hari Ini 2805

Minggu Ini 2805

Bulan Ini 36517

Keseluruhan 9455199

any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue

article
any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini