header bm

soalan lazim2| hubungi kami2| aduan2| petalaman3

LOGO Jata

search
search

Keputusan Carian:

Pekeliling KPTG Bilangan 1/2021 -Pengenaan Moratorium Ke Atas Penjualan Rumah Atau Unit Kediaman Di Bawah Projek Perumahan Bersubsidi Kerajaan Persekutuan

Tarikh Pekeliling Isnin, 25 Januari 2021 Pekeliling KPTG Bilangan 1/2021 -Pengenaan Moratorium Ke Atas Penjualan Rumah Atau Unit Kediaman Di Bawah Projek Perumahan Bersubsidi Kerajaan Persekutuan

Tujuan Pekeliling

Pekeliling KPTG Bilangan 1/2021 -Pengenaan Moratorium Ke Atas Penjualan Rumah Atau Unit Kediaman Di Bawah Projek Perumahan Bersubsidi Kerajaan Persekutuan

Pekeliling KPTG Bilangan 9/2020 – Pengurusan Kaveat Persendirian

Tarikh Pekeliling Isnin, 30 November 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 9/2020 – Pengurusan Kaveat Persendirian

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah bertujuan menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pengurusan kaveat persendirian susulan pindaan kepada seksyen 323, seksyen 324, seksyen 325 dan seksyen 326 Kanun Tanah Negara [Akta 56/1965] melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2016 [Akta A 1516].

Pekeliling KPTG Bilangan 10/2020 – Pemilikan Hartanah Oleh Warganegara Asing Atau Syarikat Asing

Tarikh Pekeliling Isnin, 30 November 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 10/2020 – Pemilikan Hartanah Oleh Warganegara Asing Atau Syarikat Asing

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pentadbir Tanah mengenai pemilikan hartanah oleh warganegara asing atau syarikat asing.

Pekeliling KPTG Bilangan 11/2020 – Perkara-perkara Berkaitan Pengukuran Untuk Pendaftaran Dokumen Hakmilik Termasuk Penukaran Hakmilik Sementara (Qualified Title) Kepada Hakmilik Tetap (Final Title)

Tarikh Pekeliling Isnin, 30 November 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 11/2020 – Perkara-perkara Berkaitan Pengukuran Untuk Pendaftaran Dokumen Hakmilik Termasuk Penukaran Hakmilik Sementara (Qualified Title) Kepada Hakmilik Tetap (Final Title)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai perkara-perkara yang berkaitan urusan-urusan pengukuran dalam pendaftaran sesuatu dokumen hakmilik termasuk urusan penukaran hakmilik sementara (Qualified Title) kepada hakmilik tetap (Final Title) dan pendaftaran hakmilik tetap tanpa mengeluarkan hakmilik sementara terlebih dahulu.

Pekeliling KPTG Bilangan 8/2020 - Pengurusan Permohonan Pecah Bahagian di Bawah Seksyen 140 hingga Seksyen 145 Kanun Tanah Negara (Disemak-2020)[AKTA 828]

Tarikh Pekeliling Selasa, 24 November 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 8/2020 - Pengurusan Permohonan Pecah Bahagian di Bawah Seksyen 140 hingga Seksyen 145 Kanun Tanah Negara (Disemak-2020)[AKTA 828]

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan sebagai panduan kepada semua Pengarah Tanah Dan Galian Negeri (PTG), Pentadbir Tanah Daerah (PTD) dan pihak berkuasa tempatan (PBT) yang berkaitan mengenai penambahbaikan proses permohonan pecah bahagian tanah menurut peruntukan seksyen 140 hingga seksyen 145 Kanun Tanah Negara (Disemak-2020) [Akta 828].

Pekeliling KPTG Bilangan 6/2020 – Panduan Pelaksanaan Pengambilan Bangunan atau Tanah yang di pecah bahagi

Tarikh Pekeliling Khamis, 01 Oktober 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 6/2020 – Panduan Pelaksanaan Pengambilan Bangunan atau Tanah yang di pecah bahagi

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan selepas dipersetujui oleh Pengarah-Pengarah Tanah dan Galian Negeri Semenanjung dan Wilayah-wilayah Persekutuan Malaysia bagi tujuan untuk memaklumkan kepada Pentadbir Tanah berhubung tindakan yang perlu dilaksanakan berhubung urusan pengambilan bangunan atau tanah yang dipecah bahagi.

Pekeliling KPTG Bilangan 7/2020 – Panduan Pelaksanaan Pendudukan Atau Penggunaan Sementara Tanah Dl Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960

Tarikh Pekeliling Khamis, 01 Oktober 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 7/2020 – Panduan Pelaksanaan Pendudukan Atau Penggunaan Sementara Tanah Dl Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan selepas dipersetujui oleh Pengarah-Pengarah Tanah dan Galian Negeri Semenanjung dan Wilayah-wilayah Persekutuan Malaysia sebagai panduan kepada Pentadbir Tanah dałam pelaksanaan urusan pendudukan atau penggunaan sementara tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486] selaras dengan Akta Pengambilan Tanah (Pindaan) 2016 [Akta A1517].

Pekeliling KPTG Bilangan 5/2020 – Panduan Pelaksanaan Pengambilan Tanah Bawah Tanah

Tarikh Pekeliling Khamis, 01 Oktober 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 5/2020 – Panduan Pelaksanaan Pengambilan Tanah Bawah Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan selepas dipersetujui oleh Pengarah-Pengarah Tanah dan Galian Negeri Semenanjung dan Wilayah-wilayah Persekutuan Malaysia sebagai panduan kepada Pentadbir Tanah berhubung tindakan yang perlu dilaksanakan dalam urusan pengambilan tanah bawah tanah.

Pekeliling KPTG Bilangan 1/2020 – Menukar Nama Tuan Punya Tanah dan Lain-lain Sebelum Mendaftarkan Suratcara Urusan

Tarikh Pekeliling Jumaat, 17 Julai 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 1/2020 – Menukar Nama Tuan Punya Tanah dan Lain-lain Sebelum Mendaftarkan Suratcara Urusan

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah Negara (Pindaan) 2016 [Akta A 1516] sebelum meneruskan tindakan pendaftaran suratcara urusan yang disertakan dengan bukti mengenai pertukaran nama.

Pekeliling KPTG Bilangan 2/2020 – Pihak Berkuasa Perancangan Untuk Tujuan-Tujuan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah

Tarikh Pekeliling Jumaat, 17 Julai 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 2/2020 – Pihak Berkuasa Perancangan Untuk Tujuan-Tujuan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bagi menasihati semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri serta Pentadbir-pentadbir tanah berhubung dengan tindakan oleh sesuatu Pihak Berkuasa Perancangan selaras dengan Akta Perancangan Bandar dan Desa(Pindaan) 2001 [Akta A1129]

Pekeliling KPTG Bilangan 3/2020 – Pengembalian Tanah Atau Peletakhakan Petak Bagi Bangunan Yang Dipecah Bahagi Kepada Kerajaan Negeri Apabila Ketiadaan Tuan Punya Tanah Berdaftar

Tarikh Pekeliling Jumaat, 17 Julai 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 3/2020 – Pengembalian Tanah Atau Peletakhakan Petak Bagi Bangunan Yang Dipecah Bahagi Kepada Kerajaan Negeri Apabila Ketiadaan Tuan Punya Tanah Berdaftar

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah Negara (Pindaan) 2016 [Akta A 1516] sebelum meneruskan tindakan pendaftaran suratcara urusan yang disertakan dengan bukti mengenai pertukaran nama.

Pekeliling KPTG Bilangan 4/2020 – Kutipan Deposit Bagi Lesen Pendudukan Sementara (LPS).

Tarikh Pekeliling Jumaat, 17 Julai 2020 Pekeliling KPTG Bilangan 4/2020 – Kutipan Deposit Bagi Lesen Pendudukan Sementara (LPS).

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah dan Pendaftar Hakmilik mengenai kutipan deposit yang boleh dikenakan bagi tujuan pengeluaran Lesen Pendudukan Sementara dibawah seksyen 68A Kanun Tanah Negara [Akta No.56 Tahun 1965]("KTN")

Kompilasi Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (KPTG) Tahun 2013 hingga 2019

Tarikh Pekeliling Selasa, 31 Disember 2019 Kompilasi Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (KPTG) Tahun 2013 hingga 2019

Tujuan Pekeliling

Kompilasi Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan (KPTG) Tahun 2013 hingga 2019 sebagai panduan bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran tanah di seluruh negeri.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2018

Tarikh Pekeliling Isnin, 19 November 2018 Penjelasan Takrifan ‘Kampong’ Dalam Syarat Nyata Bagi Hakmilik Tanah Yang Dikeluarkan Sebelum Kanun Tanah Negara 1965

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan di bawah kuasa-kuasa Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan bertujuan untuk memberikan penjelasan berkenaan takrifan 'kampong' yang dinyatakan di dalam syarat nyata hakmilik tanah yang tiada kategori penggunaan tanah serta berlaku sebelum Kanun Tanah Negara 1965 (KTN 1965) dikuatkuasakan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/2017

Tarikh Pekeliling Isnin, 20 November 2017 Pengurusan Barang Rampasan Yang Dicadang Untuk Diserahantar Kepada Polis Di Bawah Seksyen 426B Kanun Tanah Negara.

Tujuan Pekeliling

Arahan ini dikeluarkan bertujuan untuk memaklumkan Pengurusan Barang Rampasan Yang Dicadang Untuk Diserahantar Kepada Polis Di Bawah Seksyen 426B Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/2017

Tarikh Pekeliling Isnin, 20 November 2017 Pembatalan Kawasan Penempatan Berkelompok Di Bawah Seksyen 44(1), Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530].

Tujuan Pekeliling

Arahan ini dikeluarkan bertujuan untuk memaklumkan Pembatalan Kawasan Penempatan Berkelompok Di Bawah Seksyen 44(1), Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 [Akta 530].

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/2017

Tarikh Pekeliling Isnin, 20 November 2017 Perintah, Sijil Atau Perakuan Faraid Tidak Boleh Digunakan Bagi Tujuan Pendaftaran Turun Milik Harta Pusaka Si Mati.

Tujuan Pekeliling

Arahan ini dikeluarkan bertujuan untuk memaklumkan Perintah, Sijil Atau Perakuan Faraid Tidak Boleh Digunakan Bagi Tujuan Pendaftaran Turun Milik Harta Pusaka Si Mati.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/2009

Tarikh Pekeliling Khamis, 06 April 2017 Penyampaian Ganti (Substituted Service) Notis Yang Dikeluarkan Oleh Pemegang Gadaian (Disemak 2017)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar hakmilik dan Pentadbir-pentadbir tanah mengenai tindakan yang perlu diambil dalam menyampaikan notis gantian (substitued service) bagi notis-notis yang dikeluarkan oleh pemegang gadaian. 

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/2017

Tarikh Pekeliling Jumaat, 24 Februari 2017 Penyampaian Ganti Notis Di Bawah Subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil dalam menyampaikan notis gantian di bawah subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara (KTN).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2017

Tarikh Pekeliling Ahad, 01 Januari 2017 Garis Panduan Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan Hakmilik Berstatus Pajakan Negeri dan Pajakan Mukim

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pentadbir Tanah dan Pendaftar Hakmilik mengenai permohonan pelanjutan tempoh pegangan bagi hakmilik berstatus Pajakan Negeri dan Pajakan Mukim serta hakmilik sementara yang bersamaan dengannya yang dikeluarkan bagi pegangan bertempoh.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2016

Tarikh Pekeliling Rabu, 29 Jun 2016 Perolehan Tanah Oleh Perkongsian Liabiliti Terhad Dan Urusniaga Yang Berkaitan Dengannya

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai perolehan tanah oleh perkongsian liabiliti terhad dan urusniaga yang berkaitan dengannya.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kompilasi PKPTG Bilangan 2/2015

Tarikh Pekeliling Sabtu, 01 Ogos 2015 Kaedah Penyerahan Balik Tanah Milik Persekutuan atau Pelepasan Tanah Rizab Persekutuan kepada Kerajaan Negeri bagi maksud Negeri

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada semua Pengarah Tanah dan Galian (PTG) Negeri dan Pentadbiran Tanah tentang kaedah yang perlu diikuti sekiranya tanah milik Persekutuan atau tanah Rizab Persekutuan dikehendaki bagi maksud Negeri.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2015

Tarikh Pekeliling Ahad, 01 Mac 2015 Panduan Berhubung Pembetulan Kesilapan Dalam Suratcara Urusniaga Dan Dokumen Hakmilik Di Bawah Seksyen 380 Dan Tindakan Di Bawah Seksyen 381 Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling
  1. Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah berhubung dengan cara mengendalikan pembetulan kesilapan (errors) dalam suratcara urusniaga dan dokumen hakmilik yang dibenarkan di bawah seksyen 380 Kanun Tanah Negara yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam urusniaga atau oleh Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah sendiri, seperti dalam proses kutipan data semasa pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer. Pekeliling ini juga bertujuan untuk menjelaskan tindakan yang boleh dibuat mengikut seksyen 381 Kanun Tanah Negara.
  2. Seksyen 380(1) Kanun Tanah Negara memperuntukkan tentang pembetulan kesilapan yang terdapat dalam dokumen hakmilik atau dalam suratcara urusan dan seksyen 381(1) Kanun Tanah Negara pula mengenai pemotongan syarat dan sekatan kepentingan yang tidak dipakai lagi dan pembatalan ingatan atau catatan yang tidak berkuat kuasa lagi yang terdapat dalam dokumen hakmilik dan suratcara lain berkaitan tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2013

Tarikh Pekeliling Jumaat, 20 Disember 2013 Panduan Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk menasihati semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri serta Pentadbir Tanah mengenai tata cara dan carta alir bagi memproses permohonan pemberimilikan tanah menurut Bahagian Lima, Kanun Tanah Negara 1965 (“KTN”) berhubung pelupusan tanah Kerajaan (State land) secara pemberimilikan. Pekeliling ini juga bertujuan untuk memantapkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pentadbiran Tanah bagi mempercepatkan urusan melibatkan permohonan pemberimilikan tanah bertujuan mengatasi tunggakan permohonan yang tinggi.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2012

Tarikh Pekeliling Isnin, 23 April 2012 Penyeragaman Prosedur Permohonan Semakan Buku Daftar Strata Bagi Tujuan Mengemaskini Daftarai Strata Untuk Mesyuarat Agung Perbadanan Pengurusan

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri (PTG) dan Pentadbir Tanah mengenai penyeragaman prosedur permohonan semakan buku daftar strata bagi tujuan mengemaskini daftarai strata untuk mesyuarat agung perbadanan pengurusan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2012

Tarikh Pekeliling Khamis, 12 Januari 2012 Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan sebagai panduan bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan operasi Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB). Pemakaian pekeliling tersebut berkuat kuasa mulai 12 Januari 2012

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2011

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 April 2011 Kaedah pelaksanaan Dasar Pemberian Tempoh Peganggan Baru tidak melebihi 99 tahun bagi tanah-tanah milik berstatuskan Pajakan Negeri dan Pajakan Mukim

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk dijadikan sebagai panduan kepada semua Pengarah Tanah dan Galian serta Pentadbir Tanah berhubung dengan kaedah pelaksaan dasar pemberian tempoh pengangan baru tidak melebihi 99 tahun bagi tanah-tanah milik berstatuskan pajakan negeri dan pajakan mukim.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Kompilasi PKPTG Bilangan 1/2011

Tarikh Pekeliling Sabtu, 01 Januari 2011 Kompilasi Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian sehingga 1 Januari 2011

Tujuan Pekeliling

Menghimpunkan Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian

Sebagaimana sedia maklum, pekeliling-pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan dikeluarkan di bawah peruntukan perenggan 8(1)(e) Kanun Tanah Negara berhubung dengan pentadbiran dan pengurusan tanah. Di samping itu, Jabatan ini juga telah mengeluarkan pekeliling-pekeliling di bawah peruntukan-peruntukan undang-undang berkaitan pentadbiran tanah yang lain seperti Akta Hakmilik Strata 1985, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960, Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1956 dan Akta Bekalan Elektrik, 1990.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2010

Tarikh Pekeliling Isnin, 05 Julai 2010 Garis panduan penetapan lebar Rizab Sungai yang seragam bagi sungai-sungai yang tidak diwartakan

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri (PTG) dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan tindakan perizaban sungai oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) dan menyeragamkan lebar rizab sungai di negeri-negeri bagi sungai-sungai yang tidak diwartakan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2010

Tarikh Pekeliling Isnin, 01 Mac 2010 Penyerahan Umpukan Tanah Bagi Maksud Awam MengikutPerenggan 136(1)(ca) Kanun Tanah Negara Berikutan Kelulusan Permohonan Pecah Sempadan atau Permohonan Serentak Pecah Sempadan dan Pengubahan Syarat.

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir Tanah mengenai kewajipan tuan punya tanah untuk menyerahkan mana-mana umpukan tanah miliknya sebagaimana yang telah dipersetujui di dalam pelan yang diluluskan oleh pihak berkuasa perancang atau pihak berkuasa berkenaan untuk digunakan bagi maksud awam berikutan kelulusan permohonan pecah sempadan (seksyen 135 Kanun Tanah Negara (KTN)) atau permohonan serentak pecah sempadan dan pengubahan syarat (seksyen 124A KTN). Keperluan ini adalah selaras dengan peruntukan perenggan 136(1)(ca) KTN di bawah Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1988

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengurusan Pungutan Hasil Tanah Di Bawah Sistem Pentadbiran Hasil Tanah Berkomputer

Tujuan Pekeliling

Surat Pekeliling ini dikeluarkan adalah untuk dijadikan panduan kepada Pentadbir Tanah Daerah dan pegawai-pegawai Unit Hasil mengenai pengurusan hasil tanah di bawah Sistem Pentadbiran Hasil Tanah Berkomputer yang sedang dilaksanakan di Pejabat-pejabat Tanah seluruh Semenanjung.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Jenis Harta Takalih Yang Boleh Dijadikan Sebahagian Daripada Pusaka Kecil

Tujuan Pekeliling

Surat Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai jenis harta takalih yang boleh dijadikan sebahagian daripada Pusaka Kecil yang dimaksudkan oleh ‘ Small Estates ( Distribution) Act, 1955 ( now Act 98) ‘ dan cara-cara yang perlu diikuti apabila membuat perintah membahagikan pusaka.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kehilangan Atau Kerosakan Dokumen Hak milik Keluaran Semasa Dalam Simpanan Pegawai Awam (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tanggungjawab terhadap keselamatan dan jagaan hakmilik di dalam simpanan mereka.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1973

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pelantikan Pegawai Untuk Mengawal Tanah Rizab Persekutuan (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah berhubung dengan lantikan pegawai di bawah perenggan 62(2)(c) Kanun Tanah Negara 1956 sebagai Pegawai Pengawal bagi Tanah Rizab Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/1972

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menetapkan Tugas-tugas Pegawai Tanah Sebagai Pegawai Pendaftar (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah dalam memberi tugas kepada seorang Pegawai Petempatan untuk menjalankan kuasa-kuasa Pendaftar surat-surat hakmilik (documents of title) dan suratcara-suratcara urusniaga (instruments of dealing).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kuasa-kuasa Untuk Membetulkan Kesilapan, Memansuhkan Syarat Nyata Atau Sekatan Kepentingan Dan Membatalkan Ingatan Atau Catatan (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah dalam menggunakan kuasa-kuasa mereka di bawah subseksyen-subseksyen 380(1) dan 381(1) Kanun Tanah Negara

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1999

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kaedah Dan Pendekatan Pelupusan Tanah Kepada Orang Asli (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kaedah dan pendekatan pemberimilikan tanah kepada Orang Asli bagi kawasan dan rizab Orang Asli.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menukar Nama Tuanpunya Tanah Sebelum Mendaftarkan Suratcara Urusan (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai kepentingan mengambil tindakan di bawah seksyen 378 Kanun Tanah Negara sebelum meneruskan tindakan pendaftaran suratcara urusan yang disertakan dengan bukti mengenai pertukaran nama.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1974

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Bayaran Pejabat Untuk Surat Akuan Sumpah (Ikrar) (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah tentang cara bagi mengenakan bayaran pejabat untuk Surat Akuan Sumpah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 42/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Garis Panduan Pemakaian Seksyen 14, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002 Bagi Menguruskan Permohonan Untuk Memasukkan Pemegang Bersama (Co-holder) Di Atas Pegangan Desa (Rural Holding)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan sebagai garis panduan permohonan bagi melaksanakan subseksyen 14(2) Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 41/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengurusan Cek Bayaran Pampasan Pengambilan Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil bagi menguruskan cek bayaran pampasan di bawah Akta Pengambilan Tanah, 1960 [Akta 486].

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/1969

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Keselamatan Dokumen-dokumen Di Pejabat-pejabat Tanah Dan Galian Dan Pejabat-pejabat Tanah (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah adalah dengan ini diminta mengambil ingatan terhadap tanggungjawab mereka atas keselamatan dan cara menyimpan yang sempurna mengenai semua suratan di semua Pejabat Tanah dan Galian dan Pejabat Tanah, iaitu dokumen hakmilik, surat cara-surat cara urusan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 38/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pelaksanaan Akta Hakmilik Strata 1985

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri, Pendaftar-pendaftar dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pelaksanaan Akta Hakmilik Strata 1985 termasuklah Pindaan 2007 [Akta A1290] serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 36/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata 1987

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri supaya mengambil tindakan selanjutnya berhubung dengan Kaedah-Kaedah Hakmilik Strata 1987.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 35/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pembahagian Tugas-tugas Dalam Urusan Pengambilan Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberi garis panduan mengenai pembahagian tugas-tugas dan keseragaman polisi dalam urusan pengambilan tanah bagi projek-projek Kerajaan Persekutuan yang perlu dipatuhi oleh setiap JKPTG Negeri dan Pentadbir Tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 33/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Memindahkan Rekod Pejabat Pendaftar Dan Pejabat Tanah Ke Arkib Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah berkenaan pemindahan rekod-rekod Pejabat Pendaftar dan Pejabat Tanah ke Arkib Negara mengikut kehendak-kehendak Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629].

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 26/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyenggaraan Indeks Pejabat Tanah Bagi Tanah-tanah Yang Telah Diperenggankan Oleh Penolong Pegawai Tanah (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menyelenggara satu rekod nombor-nombor plot tanah yang digunakan oleh Penolong Pegawai Tanah untuk menunjukkan kawasan-kawasan tanah yang telah diperenggankan oleh mereka bagi tujuan mengeluarkan hakmilik sementara hasil daripada pemberimilikan, pecah sempadan, pecah bahagian, percantuman, pengeluaran lesen pendudukan sementara dan pengeluaran perakuan lombong.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 26/1974

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Merekodkan Penyampaian Dokumen-dokumen Atau Suratcara-suratcara (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah dikeluarkan untuk menasihat semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah berkenaan penyimpanan rekod akuan penerimaan balik oleh seseorang ataupun perbadanan, akan dokumen atau suratcara yang telah dihantar untuk pendaftaran suratcara urusan ataupun untuk urusan-urusan lain.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2002

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pembetulan Kesilapan Dalam Suratcara Urusniaga Dan Dokumen Hakmilik Di Bawah Seksyen 380 Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah berhubung dengan cara mengendalikan pembetulan kesilapan (errors) dalam surat cara urusniaga dan dokumen hakmilik yang dibenarkan di bawah seksyen 380 Kanun Tanah Negara yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam urusniaga atau oleh Pendaftar Hakmilik atau Pentadbir Tanah sendiri atau dalam proses kutipan data semasa pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 15/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Indeks Lot-lot (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menyenggara rekod ‘Indeks Lot-lot’.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyelenggaraan Lembaran Lito (Litho Sheet) Di Pejabat Tanah (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk menyelenggara dengan teratur lembaran-lembaran lito di Pejabat Tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengeluaran Surat Kuasa Tadbir (Letter of Administration) Di Bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Bagi Hakmilik dan Daftar Pegangan Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah bertujuan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah mengenai keperluan untuk melantik sekurang-kurangnya dua (2) orang pentadbir harta pusaka (administrator) bagi hakmilik atau daftar pegangan melibatkan tanah-tanah si mati, di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960. Langkah ini adalah merupakan usaha untuk memperkemaskan lagi urusan pentadbiran harta pusaka kecil melibatkan hakmilik tanah-tanah si mati di bawah Akta berkenaan, khususnya yang melibatkan peneroka-peneroka FELDA yang telah meninggal dunia di mana perintah penurunan milik langsung kepada waris tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Rekod Pemberitahuan dalam Warta Berkaitan Dengan Tanah Di Sesebuah Daerah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai keperluan mewujudkan dan menyelenggarakan rekod-rekod berasingan mengenai pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta yang melibatkan urusan tanah di dalam sesebuah daerah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kesilapan Penetapan Syarat-syarat Kelulusan Di Bawah Bahagian Sembilan Kanun Tanah Negara 1965 Berkenaan Permohonan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian Dan Penyatuan Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil selepas kelulusan sesuatu permohonan untuk pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan tanah di bawah Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 23/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 ‘Tarikh Penyempurnaan Sesuatu Suratcara’ Untuk Tujuan Pungutan Bayaran Pendaftaran Lewat

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai penentuan tarikh penyempurnaan bagi suratcara-suratcara urusan untuk tujuan pungutan bayaran pendaftaran lewat.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1970

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengenaan Jenis Kegunaan Tanah

Tujuan Pekeliling

Adapun tujuan Pekeliling ini ialah bagi panduan Pemungut-pemungut Hasil Tanah supaya peruntukan-peruntukan di bawah Perkara 83(2) Perlembagaan tidak dilupakan apabila membuat syor-syor pemberian milik tanah dalam satu-satu kawasan yang terlibat oleh perisytiharan di bawah seksyen 52(2) Kanun Tanah Negara atau bila mengemukakan syor-syor di bawah seksyen 54 Kanun Tanah Negara bagi mengenakan jenis kegunaan tanah kepada satu-satu kawasan tanah di dalam Daerah. Perkara 83(2) adalah disalinkan di bawah ini.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/1970

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Dokumen Hakmilik Tetap Yang Akan Dikeluarkan Atas Pemberian Milik Tanah, Pecah Sempadan, Pecah Bahagian Dan Penyatuan Tanah (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah kepada peruntukan-peruntukan di bawah subseksyen 77(3) Kanun Tanah Negara 1965 berkenaan jenis dokumen hakmilik tetap yang akan dikeluarkan atas pemberian milik tanah Kerajaan yang diluluskan sebelum atau selepas Kanun Tanah Negara mula berkuat kuasa.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1970

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pemberian Maklumat-maklumat Oleh Pegawai-pegawai Tanah Dengan Tiada Kebenaran (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah kepada peruntukan di bawah seksyen 19 Kanun Tanah Negara 1965 yang berkehendakkan supaya setiap pegawai atau orang yang bekerja di Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah memelihara rahsia ke atas semua perkara yang sampai ke pengetahuannya dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya dan tidak boleh memberitahu atau menyampaikan apa-apa perkara itu kepada orang lain. Dalam seksyen 429 Kanun Tanah Negara 1965, diperuntukkan bahawa, seseorang yang melanggar peruntukan seksyen 19 Kanun Tanah Negara 1965 adalah melakukan kesalahan dan boleh dikenakan denda sebanyak tidak lebih daripada RM1,000.00 atau penjara selama tidak lebih daripada 6 bulan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kuasa Memulakan Pendakwaan Mengikut Seksyen 429A Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kuasa untuk memulakan pendakwaan di bawah seksyen 429A Kanun Tanah Negara (KTN) berikutan berkuat kuasanya Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] pada 1 Januari 2009

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Permohonan-permohonan di Bawah Penggal III Kanun Tanah Negara 1965 Oleh Pemegang Surat Kuasa Wakil (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihat Pentadbir Tanah mengenai permohonan-permohonan yang dikemukakan oleh pemegang surat kuasa wakil bagi pengubahan syarat, pecah sempadan tanah, pecah bahagian, penyatuan tanah, penyerahan tanah, penyerahan dan pemberimilikan semula, pecah bahagian bangunan dan lain-lain jenis permohonan di bawah Penggal III sebagaimana yang dinyatakan dalam Bahagian Sembilan (A) Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyerahan Balik Tanah untuk Jalan Masuk (Means Of Access) Dalam Kes Pecah Sempadan

Tujuan Pekeliling

Tujuan Pekeliling ini ialah untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai amalan meminta tuan punya tanah yang memohon untuk memecah sempadan tanahnya supaya menyerah balik sebahagian daripada tanahnya untuk jalan masuk (means of access) mengikut kehendak seksyen 200 Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menolak Kemasukan Kaveat Pemegang Lien

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai kuasa-kuasa untuk menolak atau menahan kemasukan kaveat pemegang lien.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Nasihat Penasihat Undang-undang Negeri Mengenai Pelaksanaan Kanun Tanah Negara 1965 Dan Undang-undang Tanah Yang Lain (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pengarah Tanah dan Galian dan Pentadbir Tanah mengenai perlunya Jabatan ini diberitahu tentang nasihat yang diperolehi daripada Penasihat Undang-undang Negeri mengenai pentafsiran peruntukan-peruntukan Kanun Tanah Negara 1965 dan undang-undang tanah yang lain serta cara-cara pelaksanaannya.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1974

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Mendapat Kembali Tunggakan Cukai Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah berkenaan cara mendapatkan tunggakan cukai tanah yang dibayar secara tahunan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 9/1972

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Mengukur Tanah-tanah Kerajaan Yang Digunakan Oleh Kerajaan Persekutuan Dan Menyimpan Rekod-rekod Tanah-tanah Tersebut (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah terhadap tindakan yang perlu diambil untuk mengukur semua kawasan-kawasan tanah Kerajaan yang digunakan ataupun disimpan (reserved) untuk kegunaan Kerajaan Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pembatalan Catatan Persetujuan Pemegang Gadaian Di Dalam Dokumen Hakmilik Daftar Di Bawah Subseksyen 204GA(1a) Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pembatalan catatan persetujuan pemegang gadaian yang diendors di dalam dokumen hakmilik daftar (DHD) akibat daripada urusan serah balik dan berimilik semula yang tidak diteruskan atau dibatalkan, selaras dengan pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/1999

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Peletakhakan Berkanun Tanah Wakaf Di Bawah Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah berhubung pendaftaran tanah wakaf secara peletakhakan berkanun (statutory vesting) kepada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri di bawah seksyen 416 Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Permohonan Penyerahan Dan Pemberimilikan Semula Tanah Di Bawah Seksyen 204d Kanun Tanah Negara (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihati Pentadbir Tanah mengenai permohonan penyerahan dan pemberimilikan semula tanah di bawah seksyen 204D Kanun Tanah Negara. Permohonan di bawah seksyen ini adalah merupakan satu alternatif tambahan yang boleh dipilih oleh tuan punya tanah apabila ingin memajukan tanah mereka terutamanya untuk projek perumahan. Alternatif-alternatif lain yang sedia ada ialah permohonan pecah sempadan; pengubahan syarat dan pecah sempadan; penyatuan dan pecah sempadan; pengubahan syarat, penyatuan dan pecah sempadan; dan permohonan serentak bagi pecah sempadan dan pengubahan syarat tanah. Pemilihan alternatif ini adalah terpulang kepada tuan punya tanah dan ia dijelaskan dalam seksyen 204A.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Jenis Pelan Yang Disediakan Untuk Hakmilik Sementara Dan Permintaan Ukur Berkaitan Dengan Kelulusan Pemberimilikan Tanah (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah dalam perkara menyiapkan pelan-pelan tanah untuk hakmilik sementara dan permintaan ukur setelah pemberimilikan tanah diluluskan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 8/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyempurnaan Sesuatu Suratcara Urusan (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bagi menasihati Pendaftar Hakmilik Tanah atau Pentadbir Tanah berkaitan dengan penyempurnaan sesuatu suratcara urusan oleh pihak-pihak yang berkenaan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pecah Bahagian Bagi Tanah Berimilik Yang Tertakluk Kepada Jenis/Kategori “Pertanian” Atau Kepada Syarat Yang Menghendaki Kegunaannya Untuk Maksud “Pertanian” Yang Berkeluasan 2/5 Hektar Atau Kurang.

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tatacara permohonan pecah bahagian tanah berimilik yang tertakluk kepada kategori “pertanian” atau kepada syarat yang menghendaki kegunaannya untuk maksud “pertanian” yang berkeluasan 2/5 hektar (1/5 hektar bagi negeri Kelantan) atau kurang berikutan berkuat kuasanya Akta Kanun Tanah Negara (KTN) (Pindaan) 2008 [Akta A1333] pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1999

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pindahmilik Tanah Pertanian Kepada Pemegang Amanah, Wasi Atau Pentadbir (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pindahmilik tanah pertanian kepada pemegang amanah (trustee), wasi (executor) atau pentadbir (administrator) yang melebihi seorang.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Permohonan Pecah Bahagian Oleh Pemilik Berdaftar Tanah Atau Pemilik Berdaftar Bersama Tanah Yang Mempunyai Syer Majoriti (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihat Pentadbir Tanah mengenai permohonan pecah bahagian tanah yang boleh dibuat oleh pemilik berdaftar atau pemilik berdaftar bersama yang mempunyai syer majoriti sebagaimana yang dinyatakan oleh seksyen 141A Kanun Tanah Negara 1965 tanpa persetujuan daripada pemilik berdaftar bersama yang lain.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Perintah Perampasan Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai keperluan diadakan perintah bagi mengisytiharkan perampasan tanah di bawah seksyen 100 atau perenggan 129(4)(c) dan perenggan 129(5)(b) Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menempatkan Pemohon Atau Pemilik Tanah Bagi Maksud Menggunakan Tanah Sebelum Diukur (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai cara menempatkan pemohon atau pemilik tanah hakmilik sementara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 7/1973

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pindah Milik Ke Atas Bahagian Yang Tidak Dipecah Kepada Tuan Punya Sendiri Dan Bayaran Cukai Setem Bagi Pindahmilik Tersebut (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah berkenaan dengan kedudukan pindah milik bahagian tanah oleh pemilik berdaftar tanah kepada dirinya sendiri dan juga berkenaan pembayaran cukai setem ke atas pindahmilik tersebut.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyediaan Dan Pendaftaran Hakmilik Tetap (Final Title) Tanpa Perlu Mendaftarkan Hakmilik Sementara (Qualified Title)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai penyediaan, pendaftaran dan pengeluaran hakmilik tetap selaras dengan pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengeluaran Salinan Dokumen Hakmilik Keluaran Kepada Tuanpunya Bersama

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pengeluaran salinan dokumen hakmilik keluaran kepada tuanpunya bersama menurut seksyen 343(3), (4), (5), (6) dan (7) Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1975

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Bayaran Ukur Bagi Kerja-kerja Ukur Menurut Keperluan Seksyen 25(1) Akta Pengambilan Tanah, 1960 [Akta 486] (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah berkenaan tuntutan bayaran upah ukur untuk kerja-kerja mengukur baki tanah selepas pengambilan tanah dilakukan, seperti yang dikehendaki di bawah subseksyen 25(1) Akta Pengambilan Tanah, 1960.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/1972

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Merekod Dan Memungut Hasil Tambahan Sebelum Dikeluarkan Hakmilik Tetap

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk memberi nasihat kepada Pemungut-pemungut Hasil Tanah tentang mustahaknya diadakan satu rekod bagi jenis-jenis bayaran tambahan hasil tanah yang digunakan sebelum keluaran Suratan Hakmilik Tetap selepas kelulusan permintaan memilik tanah, memecah sempadan, memecah bahagian dan mencantum tanah-tanah. Bayaran tambahan hasil tanah itu adalah dikenakan apabila didapati kelulusan tanah itu berlebihan selepas ukuran halus (survey) dijalankan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pelantikan Penjawat Awam Sebagai Pegawai Pengawal Tanah Rizab Kerajaan

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pelantikan penjawat awam sebagai pegawai pengawal tanah rizab kerajaan selaras dengan pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1999

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Maklumat Yang Perlu Dikemukakan Kepada Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Untuk Permohonan Laporan Penilaian Bagi Maksud Pengambilan Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai maklumat yang perlu dikemukakan kepada Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) apabila memohon laporan penilaian daripada Jabatan tersebut.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Tindakan Penguatkuasaan Apabila Berlaku Pelanggaran Syarat Penggunaan Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai tindakan-tindakan yang boleh atau perlu diambil apabila berlaku sesuatu pelanggaran syarat penggunaan tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Tindakan Di Bawah Subseksyen 124(7) Kanun Tanah Negara 1965 Untuk Menguatkuasakan Arahan Daripada Pihak Berkuasa Negeri (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai perlunya dipatuhi kehendak subseksyen 124(7) Kanun Tanah Negara 1965 selepas kelulusan sesuatu permohonan di bawah subseksyen 124(1) Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Denda Bayaran Setem Di Bawah Seksyen 47a Akta Setem 1949 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai tanggungan membayar denda di bawah seksyen 47A Akta Setem 1949 (Akta 378).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1973

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Tanah Yang Diambil Balik untuk Kegunaan Persekutuan (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah berhubung dengan kedudukan tanah yang telah menjadi tanah Kerajaan selepas pengambilan di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) untuk kegunaan Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 5/1971

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pendaftaran Dokumen Hakmilik Dan Suratcara ‘Instrument of Dealing’ (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat pegawai yang dilantik di bawah subseksyen 12(1) Kanun Tanah Negara 1965 mengenai tugas-tugas menggunakan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 88, 178, 297 dan 304 Akta yang sama.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 43/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Syarat Nyata Atau Syarat Tersirat Perlu Diambil Kira Dalam Mentaksirkan Nilai Pasaran Tanah Yang Terlibat Dengan Pengambilan Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai syarat nyata atau syarat tersirat yang perlu dipertimbangkan apabila membuat taksiran nilai pasaran bagi tanah yang terlibat dalam proses pengambilan tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 40/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Peraturan Dan Garis Panduan Ukur Bagi Pecah Bahagi Bangunan Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan (KPUP) Bil. 3/2007 berhubung dengan pindaan kepada Pekeliling KPUP Bil. 3/2006 akibat daripada kuat kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2007.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pelantikan Ejen Kutipan Hasil Tanah Dengan Kebenaran Pihak Berkuasa Negeri

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pelantikan ejen-ejen kutipan hasil-hasil tanah dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri (PBN) selaras dengan pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/2008

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menyambung Tempoh Pajakan Negeri atau Pajakan Mukim

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah bahawa undang-undang tidak memberi kuasa kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) untuk melanjutkan tempoh sesuatu Pajakan Negeri atau Pajakan Mukim.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/1999

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Maklumat Perancangan Bagi Tujuan Penentuan Pampasan Di Bawah Seksyen 9A Akta Pengambilan Tanah 1960 [Akta 486] (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai maklumat yang perlu diperoleh daripada Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Negeri atau Datuk Bandar Kuala Lumpur atau Pihak Berkuasa Tempatan, mengikut mana yang berkenaan, menurut seksyen 9A, Akta Pengambilan Tanah (APT) 1960 [Akta 486].

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/1994

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Keutamaan Pengeluaran Hakmilik Tetap Bagi Tanah-tanah Dengan Bangunan Berbilang Tingkat Yang Masih Dipegang Di Bawah Hakmilik Sementara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bagi menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian, Pendaftar-pendaftar Hakmilik Tanah dan Pentadbir-pentadbir Tanah supaya memberi keutamaan kepada pengeluaran hakmilik tetap bagi tanah-tanah dengan bangunan berbilang tingkat yang masih dipegang di bawah hakmilik sementara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/1986

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengambilan Tanah Di Dalam Kawasan-kawasan Penempatan Berkelompok Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bagi menasihati Pentadbir Tanah mengenai prosedur yang perlu diikuti bagi mengambil tanah di dalam kawasan yang diwartakan sebagai kawasan penempatan berkelompok di bawah Akta Tanah (Kawasan-kawasan Penempatan Berkelompok) 1960.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengeluaran Permit Untuk Menggunakan Ruang Udara Atas Tanah Kerajaan Atau Tanah Rizab (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai pengeluaran permit untuk menggunakan ruang udara atas tanah Kerajaan atau tanah rizab di bawah seksyen-seksyen 75A–75G, Bab 4 Bahagian Empat Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 4/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Mengenakan Bayaran Tunggakan (Arrears Fee) Apabila Wang Untuk Bayaran Cukai Dihantar Dengan Pos

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai pengenaan bayaran tunggakan (arrears fee) di dalam kes-kes di mana wang untuk bayaran cukai tanah dihantar ke Pejabat Tanah dengan pos.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 39/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Garis Panduan Membayar Wang Pampasan Pengambilan Tanah Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486) Kepunyaan Orang Yang Telah Meninggal Dunia (Si Mati) Kepada Amanah Raya Berhad (ARB)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai panduan membuat bayaran wang pampasan pengambilan tanah berikutan tuan tanah atau orang berkepentingan telah meninggal dunia.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 37/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengurusan Pungutan Hasil Tanah Di Bawah Sistem Pentadbiran Hasil Tanah Berkomputer (SPHTB)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk dijadikan panduan kepada Pentadbir Tanah dan pegawai-pegawai Unit Hasil mengenai pengurusan hasil tanah di bawah sistem yang sedang dilaksanakan di Pejabat-pejabat Tanah seluruh Semenanjung Malaysia.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 36/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Perampasan Tanah Milik Di Bawah Seksyen 130 Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pengembalian tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri di bawah seksyen 130 Kanun Tanah Negara 1965 sebagai akibat tindakan-tindakan yang diambil di bawah seksyen 100, perenggan 129(4)(c) dan perenggan 129(5)(b).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 34/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Permohonan Di Bawah Seksyen 17 Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai keadaan-keadaan dalam mana sesuatu permohonan di bawah seksyen 17, Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98) itu boleh dibuat.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 32/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Perletakhakan Tanah Atau Kepentingan Ke Atasnya Kepada Sesuatu Pihak Berkuasa Awam Di Bawah Seksyen 415 Kanun Tanah Negara 1965

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah tentang perlunya didaftarkan perletakhakan di bawah seksyen 415 Kanun Tanah Negara 1965 sebelum sesuatu Pihak Berkuasa awam yang menuntut faedah dari perletakhakan yang tidak berdaftar itu boleh membuat apa-apa urusan berkaitan dengan tanah atau kepentingan ke atasnya yang dituntut itu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 31/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Takrif ‘Harta Pusaka Kecil’ di Bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah supaya mengambil perhatian bahawa subseksyen 3(2) Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98), harta pusaka kecil telah ditakrifkan seperti berikut :–

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 30/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Siasatan Ke Atas Permohonan Pemegang Gadaian Untuk Perintah Jualan Bagi Hakmilik-hakmilik Pejabat Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai cara-cara menguruskan siasatan ke atas permohonan pemegang gadaian supaya tanah (dimaksudkan tanah berimilik, bahagian yang tidak dipecahkan dalam tanah berimilik, pajakan atau pajakan kecil dan petak dalam bangunan yang dipecah bahagi) terlibat dijual menurut peruntukan-peruntukan seksyen 260 hingga seksyen 262 Kanun Tanah Negara diuruskan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 30/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan Negeri Apabila Ketiadaan Pemilik Berdaftar Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai tindakan perkembalian/perletakhakan tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri apabila ketiadaan pemilik berdaftar tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pentakrifan Semula Bahan Batuan (Rock Material) Dan Kutipan Hasilnya

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan memaklum dan menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pentakrifan semula bahan batuan (rock material) dalam Kanun Tanah Negara (KTN) selaras dengan pindaan kepada KTN melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/2008

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Tatacara Berhubung Dengan Tanah Berimilik Yang Dihakis Oleh Laut atau Sungai

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pengarah Tanah dan Galian, Pendaftar Hakmilik Tanah dan Pentadbir Tanah kepada seksyen 49 Kanun Tanah Negara 1965 yang menyatakan bahawa sebahagian daripada sesuatu kawasan tanah berimilik akan menjadi tanah Kerajaan dan terkeluar daripada hakmilik tuanpunya jika tanah itu menjadi dasar laut ataupun sebahagian daripada sungai.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/2002

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Garis Panduan Pelaksanaan Keputusan Majlis Tanah Negara Yang Ke-55 Berhubung Dengan Sekolah Bantuan Modal

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah berhubung dengan pelaksanaan keputusan Majlis Tanah Negara yang ke-55 pada 26 Oktober 1999 mengenai Sekolah Bantuan Modal.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1994

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kedudukan Syarat Kegunaan Tanah Bagi Tanah Desa Yang Dipegang Di Bawah Hakmilik Pejabat Pendaftaran Dan Yang Tertakluk Kepada Syarat Dalam Seksyen 53(2) Kanun Tanah Negara Apabila Tanah Itu Menjadi Tanah Pekan atau Tanah Bandar.

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kedudukan syarat kegunaan bagi tanah desa yang dipegang di bawah hakmilik Pejabat Pendaftaran dan yang tertakluk kepada syarat dalam seksyen 53(2) Kanun Tanah Negara (KTN) apabila tanah itu menjadi tanah pekan atau tanah bandar.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1986

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Peruntukan-peruntukan Baru Dalam Akta Pengambilan Tanah 1960

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menarik perhatian Pentadbiran Tanah Daerah kepada Akta A575, iaitu suatu Akta yang meminda Akta

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Permohonan Serentak Bagi Pecah Sempadan Tanah Dan Pengubahan Syarat Bagi Petak-petak Tanah Di Bawah Seksyen 124A Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihati Pentadbir Tanah mengenai permohonan yang serentak bagi pecah sempadan tanah dan pengubahan syarat bagi petak-petak tanah di bawah seksyen 124A Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Memfailkan Salinan-salinan Surat Kuasa Wakil Di Pejabat Pendaftar Atau Pejabat Tanah (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah untuk menarik perhatian Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah kepada peruntukan perenggan 309(1)(b) Kanun Tanah Negara yang memerlukan Pendaftar menyimpan satu salinan surat kuasa wakil (power of attorney) yang dikembarkan dengan sesuatu suratcara urusan. Tindakan ini tidak perlu diambil jika satu salinan surat kuasa telahpun difailkan di Pejabat Pendaftar atau Pejabat Tanah. Bayaran memfailkan salinan surat kuasa wakil adalah dikenakan menurut kadar di dalam Kaedah-kaedah Tanah Negeri.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kemudahan-kemudahan Untuk Carian Persendirian (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai kepentingan mengadakan kemudahan-kemudahan yang memuaskan bagi seseorang untuk membuat carian persendirian di bawah seksyen 384 Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Lawatan Pegawai-pegawai Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan Ke Pejabat Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk memberitahu bahawa dari semasa ke semasa Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan akan menghantar beberapa orang pegawai untuk melawat Pejabat Pendaftar dan Pejabat Tanah untuk menjalankan kerja dengan tujuan membantu dalam usaha memperkemaskan lagi pentadbiran tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1975

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menguatkuasakan Syarat-syarat Nyata (Express Conditions) Dan Syarat-syarat Tersirat (Implied Condition) (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai beberapa jenis syarat yang dikenakan ke atas tanah-tanah milik untuk diikuti oleh pemilik berdaftar dan kegagalan untuk berbuat demikian akan membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan merampas menurut seksyen 128 Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1974

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pungutan Hasil Bagi Tanah Di Bawah Daftar Hakmilik Yang Rosak (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah tentang pungutan hasil tahunan bagi tanah-tanah milik di mana dokumen hakmiliknya telah rosak iaitu kesemua ataupun sebahagian yang bertulis daripada dokumen hakmilik tersebut telah hilang ataupun tidak dapat dibaca.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 3/1972

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pemansuhan Perkataan-perkataan Atau Ayat-ayat Yang Terdapat Di Dalam Borang Suratcara Urusan (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pendaftar Hakmilik/Pentadbir Tanah dalam menyiapkan suratcara (instrumen) urusan dengan menggunakan borang yang dicetak.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 29/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyampaian Ganti Notis Di Bawah Subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil dalam menyampaikan notis gantian di bawah subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara (KTN).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 28/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pembahagian Harta Alih Kepada Seseorang Yang Belum Dewasa (Minor)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai pembahagian harta alih kepada seseorang yang belum dewasa (minor).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 28/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Mengekalkan Pusat Trigonometri (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menarik perhatian Pentadbir Tanah tentang keperluan untuk mengekalkan semua pusat trigonometri yang telah dibina di beberapa kawasan di dalam Negeri.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 27/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Mengambil Milik (Taking Possession) Seksyen 18 dan Mengambil Milik Secara Rasmi (Taking Formal Possession) Seksyen 22, Akta Pengambilan Tanah 1960

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk memaklumkan kepada Pentadbir Tanah bila mengambil milik tanah (taking possession of land) menurut seksyen 18, Akta Pengambilan Tanah 1960 (selepas ini disebut sebagai “APT”) boleh dibuat dan cara melaksanakannya. Pengeluaran Borang K disebut dalam APT sebagai mengambil milik/taking possession (seksyen 18) dan penyampaian Borang K kepada penduduk/penampalan Borang K di atas tanah dipanggil sebagai mengambil milik secara rasmi/taking formal possession (subseksyen 22(1)).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 27/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pemerengganan Tanah Untuk Penyediaan Hakmilik Sementara Dan Permintaan Ukur (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai perlunya setiap tanah itu diperenggankan sebelum penyediaan sesuatu hakmilik sementara dan sebelum penyediaan permintaan ukur.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 26/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Bukti Kematian Yang Sah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah berkenaan dengan bukti kematian yang sah semasa menguruskan pembahagian pusaka kecil.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 26/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pungutan Bayaran-bayaran Ukur Menurut Kadar Baru Di Bawah Perintah Kanun Tanah Negara (Bayaran-bayaran Ukur) (Pindaan) 1975 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pungutan Bayaran-bayaran Ukur Menurut Kadar Baru Di Bawah Perintah Kanun Tanah Negara (Bayaran-bayaran Ukur) (Pindaan) 1975 (Disemak 2007)

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 26/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Permohonan Untuk Pendaftaran Dan Pengeluaran Hakmilik Sementara Sambungan Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihat Pentadbir Tanah mengenai perlunya pemohon yang telah diluluskan mengemukakan permohonan untuk pendaftaran dan pengeluaran suratan hakmilik sementara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 25/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pembahagian Harta Pusaka Si Mati Yang Bukan Beragama Islam Dan Meninggal Dunia Tanpa Wasiat

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai peruntukan-peruntukan dalam Akta Pembahagian 1958 (Akta 300) berkaitan dengan pembahagian harta pusaka si mati yang bukan beragama Islam dan meninggal dunia tanpa wasiat.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 25/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pungutan Cukai Mengikut Kadar Baru Selepas Kelulusan Pengubahan Syarat Dan Lain-lain Di Bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kutipan cukai mengikut kadar baru yang dikenakan di bawah subseksyen 124(5) Kanun Tanah Negara berikutan dengan kelulusan pengubahan syarat, sekatan dan jenis penggunaan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 25/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Tugas Pentadbir Tanah Dalam Penilaian Harga Tanah-tanah Milik (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai kerja menilai harga tanah-tanah milik.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 24/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Melepaskan Gadaian Dengan Membuat Pembayaran Kepada Pendaftar (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil untuk melepaskan sesuatu gadaian di bawah seksyen 279 Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 24/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menahan Dua Puluh Lima Peratus (25%) Daripada Wang Pampasan Yang Patut Dibayar Kepada Orang Yang Berkepentingan Di Bawah Akta Pengambilan Tanah 1960

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai peruntukan-peruntukan seksyen 29A Akta Pengambilan Tanah 1960 berhubung dengan menahan dua puluh lima peratus (25%) daripada jumlah wang pampasan yang ditetapkan di dalam tiap-tiap kes di mana jumlah bagi sesuatu tanah itu melebihi RM15,000.00 (Ringgit Lima Belas Ribu).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 24/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pihak Berkuasa Perancangan Untuk Tujuan-tujuan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bagi menasihati Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai penggunaan Borang-borang 9A, 9B dan 9C Kanun Tanah Negara berhubung dengan tindakan oleh sesuatu Pihak Berkuasa Perancangan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 23/1974

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pemberimilikan Tanah Kerajaan Negeri Untuk Maksud Persekutuan (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Pentadbir-pentadbir Tanah berkenaan pemberimilikan tanah bagi maksud Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 22/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Jenis Harta Tak Alih Yang Boleh Dijadikan Sebahagian Daripada Pusaka Kecil Dan Cara Penyelesaiannya

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai jenis harta tak alih yang boleh dijadikan sebahagian daripada harta pusaka kecil yang dimaksudkan oleh Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98) dan cara membuat penyelesaian pembahagian harta pusaka itu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 22/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Duti Setem Yang Dikenakan Kepada Sesuatu Gadaian Untuk Menjamin Suratcara Sekuriti Tanpa Had (Unlimited Securities) (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai duti setem tambahan yang dikenakan ke atas sesuatu gadaian menjamin bayaran wang pendahuluan dalam kira-kira terbuka dalam keadaan-keadaan seperti yang dimaksudkan oleh subseksyen 246(2) Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 22/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengiraan Jumlah Cukai Untuk Dipungut Setelah Ianya Menjadi Tunggakan (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah mengenai cara pengiraan cukai tanah yang perlu dipungut apabila cukai tersebut telah menjadi tunggakan selama dua tahun berturut-turut atau lebih.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 21/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pendaftaran Permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah berkenaan dengan penyelenggaraan pendaftaran permohonan pembahagian harta pusaka kecil berikutan penggunaan sistem berkomputer semasa (modul pengurusan pembahagian pusaka) yang telah diamalkan di seluruh negara mulai tahun 1998.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 21/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kad Kuasa bagi Pegawai Atau Seseorang Yang Diberi Kuasa Untuk Membuat Tangkapan Atau Rampasan (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai kehendak-kehendak seksyen 426A Kanun Tanah Negara supaya kad kuasa ditunjukkan oleh Pendaftar, Pentadbir Tanah atau Penolong Pegawai Tanah atau seseorang pegawai yang diberi kuasa apabila mereka membuat tangkapan atau merampas kereta, traktor atau alat-alat pertanian berkaitan dengan kesalahan pendudukan secara haram di tanah Kerajaan, tanah rizab atau tanah lombong atau berkaitan dengan pengeluaran atau pemindahan bahan batuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 20/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Permohonan Pembahagian Pusaka Bernilai Lebih Daripada RM 600,000.00 Yang Dibuat Sebelum 1 September 2009

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai kedudukan permohonan untuk pembahagian sesuatu pusaka yang bernilai lebih dari RM 600,000.00 dan yang telah dibuat kepada Mahkamah sebelum 1 September 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 20/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menyerah Hak Oleh Pemegang Tanah Pegangan Desa (Rural Holding) Atau Bandar (Urban Holding) (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah dan Pengurus-pengurus bagi rancangan tanah yang dimajukan oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) mengenai penyenggaraan rekod-rekod penyerahan hak yang dibuat di bawah seksyen 24 dan 29 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok), 1960.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 20/1974

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menyampaikan Keputusan Pihak Berkuasa Negeri Mengenai Kelulusan Permohonan Pemberimilikan Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah tentang perlunya disampaikan dengan secara surat berkenaan sesuatu keputusan Pihak Berkuasa Negeri mengenai kelulusan permohonan memiliki tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penerimaan Pelan Pra-Pengiraan (Pre-Computation Plan)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pihak yang dibenarkan menyedia pelan pra-pengiraan (pre-computation plan) bagi urusan-urusan yang berkaitan dengan pembangunan tanah iaitu permohonan pecah sempadan tanah (seksyen 137 Kanun Tanah Negara (KTN)), tukar syarat dan pecah sempadan serentak (seksyen 124A KTN), dan permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula (seksyen 204D KTN) selaras dengan pindaan kepada KTN melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2008

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengukuran Tanah oleh Juruukur Tanah Berlesen

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat semua Pengarah Tanah dan Galian dan Pentadbir Tanah berhubung dengan urusan pengukuran tanah oleh Juruukur Tanah Berlesen (Licensed Land Surveyor).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/1999

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Memasuki Tanah Milik Untuk Talian Bekalan Elektrik

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memasuki tanah milik oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB) atau mana-mana pemegang lesen di bawah seksyen 9, Akta Bekalan Elektrik, 1990 (Akta 447) kerana memasang talian elektrik voltan tinggi dan rendah di atas atau bawah tanah yang melibatkan aspek berikut:–

  1. Hak TNB sebagai pemegang lesen untuk memasuki, membuat kerja dan hak laluan talian elektrik di atas atau bawah tanah milik di bawah seksyen 11(1) Akta Bekalan Elektrik, 1990 (Akta 447);
  2. Bayaran pampasan bagi kerugian terhadap tanaman, bangunan dan tanah yang terlibat dengan talian elektrik di bawah seksyen 16 Akta yang sama.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/1994

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Cara Mengira Keluasan Tanah Dalam Pertukaran Ke Unit Metrik Dan Pengiraan Cukai Tanah Di Bawah Seksyen 96 Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai cara mengira keluasan tanah dalam pertukaran ke unit metrik dan penyemakan cukai tanah di bawah seksyen 101 Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/1993

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pendaftaran Perintah Perletakhakan Yang Dikeluarkan Oleh Mahkamah Tinggi Di Bawah Seksyen 50 Akta Bank Dan Institusi-institusi Kewangan 1989 Menurut Seksyen 420 Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pendaftaran perintah perletakhakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi di bawah seksyen 50 Akta Bank dan lnstitusi-institusi Kewangan 1989 (Akta 372) menurut seksyen 420 Kanun Tanah Negara (KTN).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/1992

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengakusaksian Bagi Permohonan Memasukkan Kaveat Bagi Tanah Yang Tertakluk Kepada Sekatan Di Bawah Undang-undang Rizab Melayu Atau Tanah Adat Melaka

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai siapa yang boleh mengakusaksikan permohonan untuk memasukkan kaveat di bawah Kanun Tanah Negara bagi tanah yang tertakluk kepada sekatan-sekatan di bawah undang-undang rizab Melayu atau tanah adat Melaka.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/1992

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengakusaksian Bagi Permohonan Memasukkan Kaveat Bagi Tanah Yang Tertakluk Kepada Sekatan Di Bawah Undang-undang Rizab Melayu Atau Tanah Adat Melaka

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai siapa yang boleh mengakusaksikan permohonan untuk memasukkan kaveat di bawah Kanun Tanah Negara bagi tanah yang tertakluk kepada sekatan-sekatan di bawah undang-undang rizab Melayu atau tanah adat Melaka.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 19/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Tuntutan Pembeli Dalam Pembahagian Harta Pusaka Kecil

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai cara menguruskan tuntutan pembeli terhadap tanah, bahagian atau kepentingan di dalamnya yang menjadi sebahagian harta pusaka kecil.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 19/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Mengadakan Jalan Keluar-masuk Menurut Kehendak Seksyen 136 Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menerangkan kehendak-kehendak seksyen-seksyen 136(1)(h) dan 136(2) Kanun Tanah Negara berhubung dengan keperluan mengadakan satu jalan keluar-masuk yang sah dan memuaskan bagi tiap-tiap bahagian pecahan selepas pecah sempadan dan pecah bahagian tanah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pembahagian Tugas dan Memproses Permohonan Pembahagian Pusaka Kecil

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menjelaskan cara menerima dan memproses permohonan pembahagian harta pusaka kecil berikutan penempatan Unit Pembahagian Pusaka yang tidak meliputi setiap daerah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 17/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pajakan Bagi Tanah Rizab

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai pajakan bagi tanah rizab di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara 1965 atau undang-undang tanah yang terdahulu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 17/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pemberimilikan Tanah Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok), 1960 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah berkenaan pemberimilikan pegangan desa atau pegangan bandar di dalam kawasan penempatan berkelompok yang telah diisytiharkan di bawah seksyen-seksyen 4, 5 dan 6 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok), 1960.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 17/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menjamin Ketepatan Pelan-pelan Untuk Hakmilik Sementara (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai perlunya dijamin mutu dan ketepatan pelan bagi sesuatu hakmilik sementara petak pecah sempadan tanah yang dipecah sempadan atau dipecah bahagian termasuk tanah yang diserah balik dan diberi milik semula oleh Pihak Berkuasa Negeri.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 17/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Merizabkan Tanah Di Dalam Kawasan Penempatan Berkelompok (Group Settlement Area) Untuk Kegunaan Kerajaan Persekutuan (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai kuasa merizabkan tanah di dalam kawasan penempatan berkelompok untuk digunakan oleh Kerajaan Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 17/1974

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyediaan Dan Jagaan Kepada Daftar-daftar Pegangan Borang A – Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah dan Pengurus-pengurus Rancangan tentang penyediaan dan jagaan kepada daftar-daftar pegangan yang menggunakan Borang ‘A’ di bawah subseksyen 12(1) Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 16/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Mengukur Tanah Untuk Mengeluarkan Hakmilik Tetap

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pentadbir-pentadbir Tanah supaya sentiasa memberi perhatian kepada pengukuran halus bagi tanah-tanah yang telah diambil balik sebahagian dan tanah-tanah yang telah diluluskan permintaan Permohonan Ukur (P.U.) bagi menentukan pengeluaran suratan hakmilik tetap.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 16/1970

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kuatkuasa Yang Diberi Oleh Surat-surat Kuasa Wakil

Tujuan Pekeliling

Adapun tujuan Pekeliling ini ialah untuk menarik perhatian Pendaftar-pendaftar kepada peruntukan-peruntukan Akta Surat Kuasa Wakil 1949, dan Undang-undang Simpanan Melayu yang digunakan di dalam beberapa negeri mengenai kuat kuasa yang diberi oleh Surat-surat Kuasa dan juga mengenai satu kes di mana satu Surat Kuasa memberi kuasa kepada orang yang memegang kuasa untuk melantik seorang ganti kepadanya.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 15/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Umur Dewasa Di Bawah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah bahawa di bawah seksyen 10, Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian)1955 Pentadbir Tanah diberi kuasa untuk melantik penjaga kepada waris yang belum dewasa. Walau bagaimanapun di bawah Akta ini, belum dewasa (minor) tidak ditafsirkan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 15/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pemakaian Gelaran Jawatan “Pentadbir Tanah Daerah” Di Dalam Kanun Tanah Negara Dan Undang-undang Yang Lain

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk memberitahu Pentadbir-pentadbir Tanah Daerah mengenai pemakaian gelaran “Pentadbir Tanah Daerah” di dalam Kanun Tanah Negara dan lain-lain Undang-undang Tanah yang berkenaan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 15/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengisytiharan Kawasan Di Bawah Seksyen 136(2)(a) Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah mengenai penyediaan jalan keluar masuk bagi bahagian-bahagian pecah sempadan sebagaimana yang dikehendaki di bawah seksyen 136(1)(h) Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyampaian Ganti (Substituted Service) Notis Yang Dikeluarkan Oleh Pemegang Gadaian

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai penyampaian ganti (substituted service) bagi notis-notis yang dikeluarkan oleh pemegang gadaian.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Jenis-jenis Bayaran Yang Perlu Dikutip Sebelum Mendaftar Dokumen Hakmilik Sementara Berikutan Dengan Kelulusan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian Dan Penyatuan Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai kutipan beberapa jenis bayaran sebelum mereka melayani permohonan untuk pendaftaran dokumen hakmilik sementara setelah permohonan untuk pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan tanah diluluskan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pembatalan Dokumen Hakmilik Yang Tidak Sempurna Oleh Mahkamah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil terhadap dokumen hakmilik yang tidak sempurna.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Rekod Pengeluaran Dan Penyerahan Notis-notis (Disemak 2007

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai perlunya diadakan ‘Rekod Pengeluaran Notis-notis’ seperti di Lampiran ‘A’ dan rekod penyerahan notis (Borang Am 51-Pin 8/66) seperti di Lampiran ‘B’.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Duti Setem Bagi Pindahmilik Untuk Melaksanakan Pertukaran Tanah-tanah Atau Bahagian-bahagian Tanah Yang Tidak Dibelah Bahagi (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menerangkan cara memungut duti setem bagi pindahmilik untuk melaksanakan pertukaran tanah-tanah atau bahagian-bahagian tanah yang tidak dibelah bahagi.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pengukuran Semula Bagi Menentusahkan Sempadan Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai sama ada tanah berimilik yang telah dikeluarkan hakmilik tetap perlu diukur semula setelah kembali menjadi tanah kerajaan akibat daripada perlucutan hak atau dirampas oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) kerana kegagalan tuan tanah tidak membayar cukai tahunan atau kegagalan mematuhi syarat nyata atau syarat tersirat yang ditetapkan di dalam hakmilik atau yang terdapat di dalam Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Kutipan Bayaran-bayaran Ukur Bagi Kes Di mana Kerja Mengukur Tanah Untuk Pengeluaran Hakmilik Tetap Dijalankan Oleh Juruukur Tanah Berlesen (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah berkenaan dengan kutipan bayaran-bayaran ukur bagi kos di mana kerja mengukur tanah untuk pengeluaran hakmilik tetap dijalankan oleh juruukur tanah berlesen setelah diluluskan permohonan untuk diberimilik, pecah sempadan, pecah bahagian dan penyatuan tanah dan permohonan tanah untuk tujuan melombong.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pelaksanaan Keputusan Mengenai Pengubahan Syarat Sekatan Dan Jenis Penggunaan Tanah (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pentadbir Tanah tentang pelaksanaan peruntukan-peruntukan dalam seksyen 124 Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1976

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Perwakilan Kuasa Kepada Pentadbir Tanah Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah tentang keperluan mengetahui bahawa beberapa kuasa di bawah Kanun Tanah Negara 1965 telah diwakilkan oleh Pihak Berkuasa Negeri kepada mereka dari semasa ke semasa.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1975

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Perserahan Suratcara untuk Pendaftaran (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai cara menguruskan perserahan sesuatu suratcara urusan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1972

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pelan Kembaran Bagi Permohonan Memiliki Tanah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir Tanah mengenai jenis pelan yang boleh digunakan untuk menyokong tiap-tiap permohonan memiliki tanah menurut Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pemakaian Peruntukan Undang-undang Bagi Menyelesaikan Isu Pembatalan Sekatan Kepentingan Bagi Hakmilik Tanah Di Bawah Akta Tanah (Kawasan Berkelompok) 1960

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pentadbir Tanah dalam menguruskan proses pembahagian pusaka dan pendaftaran yang melibatkan hakmilik-hakmilik tanah terdahulu di bawah Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 yang mempunyai sekatan kepentingan menghalang pindahmilik dibuat kepada lebih daripada seorang.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Sekatan Terhadap Urusniaga Tanah Pertanian Yang Akan Membawa Kesan Pemecahan Tanah Kepada Kurang Daripada 2/5 Hektar (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai sekatan terhadap urusniaga tanah pertanian yang akan membawa kesan pemecahan tanah itu kepada kurang daripada 2/5 hektar berikutan dengan adanya peruntukan-peruntukan baru dalam subseksyen (3) dan (4) kepada seksyen 205 Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1973

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Penyediaan Suratcara Gadaian Borang-borang 16A atau 16B Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah dalam menyediakan suratcara gadaian dengan menggunakan Borang 16A atau 16B Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Prosedur Mengenakan Kompaun Ke Atas Kesalahan-kesalahan

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai prosedur mengenakan kompaun ke atas kesalahan-kesalahan selaras pindaan kepada Kanun Tanah Negara (KTN) melalui Akta Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2008 [Akta A1333] yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2009.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/1985

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pendaftaran Hakmilik Sambungan Berkaitan Dengan Pewujudan Daerah Baru (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihati semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pendaftaran hakmilik sambungan apabila berlaku pewujudan sesuatu daerah baru.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Memfailkan Dokumen (Surat) Membenarkan Tuan Punya Tanah Membuat Urusan Bagi Tanah Yang Tertakluk Kepada Sekatan Kepentingan (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai keperluan memfailkan dokumen (surat) yang mengandungi kelulusan Pihak Berkuasa Negeri atau pegawai-pegawai lain bagi membenarkan tuan punya tanah membuat urusan sungguhpun tanah tersebut tertakluk kepada suatu sekatan kepentingan terhadap sesuatu urusan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2009

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Ketetapan Majlis Tanah Negara Ke-64 Mengenai Pemberimilikan Tanah Dalam Keadaan-keadaan Khas Untuk Pegangan Selama-lamanya Di Bawah Seksyen 76(aa)(iii) Kanun Tanah Negara 1965

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan semua Pengarah Tanah dan Galian serta Pentadbir Tanah berhubung ketetapan Majlis Tanah Negara Ke-64 berhubung dengan pemberimilikan tanah dalam keadaan-keadaan khas untuk pegangan selama-lamanya di bawah seksyen 76(aa)(iii) Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2008

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Panduan Pelaksanaan Pelupusan Tanah Bawah Tanah Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bertujuan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri, Pendaftar-pendaftar dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai panduan pelaksanaan pelupusan tanah bawah tanah (disposal of underground land) menurut Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2007

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Garis Panduan Proses Permohonan Kelulusan Pemilikan Tanah (Hartanah – Unit Kediaman) Oleh Warganegara Asing Dan Syarikat Asing

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah bertujuan memberikan garis panduan terhadap proses permohonan kelulusan pemilikan tanah (hartanah – unit kediaman) oleh warganegara asing dan syarikat asing.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2003

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Tatacara Penggunaan Tanah Pertanian Bagi Tujuan Yang Tiada Berkaitan Dengan Pertanian (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai tatacara memproses permohonan untuk menggunakan tanah pertanian bagi tujuan yang tidak berkaitan dengan pertanian.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2002

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Syarat Kegunaan Tanah Bagi Tanah Yang Diberi Milik Sebelum 1 Januari 1966 Iaitu Tarikh Kanun Tanah Negara Mula Berkuat Kuasa Dan Bagi Tanah Yang Diluluskan Pemberimilikan Sebelum 1 Januari 1966 Yang Didaftarkan Di Bawah Kanun Tanah Negara.

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini adalah untuk memperjelas dan menasihati Pendaftar Hak Milik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai syarat penggunaan tanah bagi tanah desa, tanah bandar atau tanah pekan yang diberi milik sebelum 1 Januari 1966 termasuk tanah yang diluluskan pemberimilikan sebelum 1 Januari 1966 dan didaftarkan di bawah KTN, yang tidak mempunyai syarat kegunaan tanah sehingga ianya dikenakan syarat penggunaan menurut seksyen 54 KTN. Ini adalah bertujuan bagi mengelak kemungkinan berlakunya khilaf tafsiran dan pemahaman seksyen yang berkaitan mengenai penetapan syarat penggunaan tanah berkenaan mengikut seksyen 53(2) dan seksyen 53(3) KTN.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1999

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Garis Panduan Bagi Pembangunan Tanah Perkuburan Bukan Islam Secara Komersil Oleh Sektor Swasta

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menarik perhatian Pengarah-pengarah Tanah dan Galian serta Pentadbir-pentadbir Tanah berhubung dengan persetujuan Majlis Tanah Negara Ke 51 yang bersidang pada 16 November 1995 supaya pembangunan tanah untuk perkuburan orang bukan Islam secara komersil diberi pertimbangan yang sewajarnya oleh Pihak Berkuasa Negeri dan menyeragamkan syarat-syarat kelulusan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1998

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Menanggung Terus Cukai Tanah Tahun Pertama Kepada Akaun Hasil (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah berhubung pembayaran hasil cukai tanah tahun pertama.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1996

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Memberhentikan Amalan-amalan Membuat Penyelesaian, Memulangkan Permintaan Ukur Untuk Tujuan Pungutan Bayaran Ukur Tambahan Dan Memohon Borang-borang Hakmilik Selepas Tanah Selesai Di Ukur Dalam Proses Penyediaan Hakmilik Tetap

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pentadbir Tanah mengenai pemberhentian amalan-amalan membuat penyelesaian, memulangkan permintaan ukur untuk tujuan pungutan bayaran ukur tambahan dan memohon borang-borang hakmilik selepas tanah selesai diukur dalam proses penyediaan hakmilik tetap.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1994

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pelan Pra-Pengiraan (Pre-Computation Plan) (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai siapa yang boleh menyediakan pelan pra-pengiraan yang perlu dilampirkan bersama permohonan pecah sempadan tanah dan permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di bawah Kanun Tanah Negara 1965 dan perlunya kelulusan permohonan-permohonan itu diberi berdasarkan kepada pelan pra-pengiraan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1991

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Syarat-syarat Pemberimilikan Tanah Yang Dikenakan Ke Atas Tanah-tanah Yang Dimajukan Oleh Lembaga-lembaga Kemajuan Wilayah (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat dan memberikan garis panduan kepada Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai syarat-syarat pemberimilikan tanah yang dikenakan ke atas tanah-tanah yang dimajukan oleh Lembaga-lembaga Kemajuan Wilayah (LKW).

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1988

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Prosedur Bagi mendapatkan Pengesahan Dan Pengecualian Bayaran Ukur Bagi Rumah-rumah Kos Rendah Di Bawah Rancangan Perumahan Kos Rendah Khas (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pengarah-pengarah Tanah dan Galian Negeri dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai prosedur urusan mendapatkan pengesahan dan seterusnya mendapatkan pengecualian bayaran ukur bagi projek-projek rumah kos rendah yang dilaksanakan oleh pihak swasta sama ada di atas tanah Kerajaan atau tanah persendirian di bawah Rancangan Perumahan Kos Rendah Khas.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1981

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Masa Yang Betul Patut Dicatatkan Ke Dalam Surat Cara Urusan Dan Buku Perserahan (Disemak 2009)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah masa yang betul patut dicatatkan ke dalam suratcara urusan dan Buku Perserahan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Bukti Kelayakan Syarikat Untuk Memiliki Tanah Di Bawah Perenggan 43(b) dan 43(d) Kanun Tanah Negara 1965 (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihat Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai bukti kelayakan untuk memiliki tanah di bawah perenggan 43(b) dan 43(d) Kanun Tanah Negara 1965.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1977

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pendaftaran Dokumen Hakmilik Tetap Bagi Tanah Pegangan Desa Di Kawasan Penempatan Berkelompok – Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Akta 530) (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah mengenai pendaftaran dokumen hakmilik tetap bagi tanah pegangan desa di kawasan penempatan berkelompok yang diisytiharkan di bawah seksyen 4 Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1975

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Peringatan Gadaian Di Dalam Daftar Hakmilik bagi Tanah yang Dikenakan Bayaran Cukai Pusaka (Disemak 2009).

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah tentang cara-cara yang perlu diikuti apabila satu peringatan gadaian hendak dimasukkan dalam daftar hakmilik bagi tanah yang dikenakan bayaran cukai pusaka..

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1973

Tarikh Pekeliling Jumaat, 01 Januari 2010 Pendaftaran Suratcara Pindahmilik Yang Dibuat Oleh Pemegang Amanah, Wakil Atau Pentadbir Harta Pusaka (Disemak 2007)

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai implikasi peruntukan perenggan 303(d) Kanun Tanah Negara 1965 dalam perkara mendaftarkan suratcara pindahmilik oleh Pemegang Amanah, Wakil atau Pentadbir Harta Pusaka

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 2/2007

Tarikh Pekeliling Khamis, 06 September 2007 Had tempoh masa memiliki dan memegang tanah Kerajaan Persekutuan yang belum dan tidak dimajukan oleh Kementerian dan Agensi Pengguna

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk memaklumkan kepada semua Pegarai Pengawal bagi Kementerian atau Agensi pengguna tanah Persekutuan mengenai had tempoh masa memiliki dan memegang tanah milik atau rizab Persekutuan yang belum atau tidak dimajukan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2005

Tarikh Pekeliling Selasa, 11 Januari 2005 Garis panduan Permohonan Pengambilan Tanah di bawah Perenggan 3(1)(a) APT 1960 (AKTA 486) oleh badan-badan Berkanun Semenanjung Malaysia

Tujuan Pekeliling

Tujuan Pekeliling ini adalah untuk dijadikan panduan kepada semua yang berkenaan mengenai tatacara pengambilan tanah oleh Badan-bada Berkanun di mana mengikut Akta penubuhan masing-masing ada memperuntukkan suatu peruntukan yang membolehkan mengambil tanah secara paksa di bawah Akta Pengambilan Tanah (APT) 1960 di Semenanjung Malaysia.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2004

Tarikh Pekeliling Jumaat, 31 Disember 2004 Pindaan Garis Panduan Pemakaian Seksyen 14, Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) (Pindaan) 2002 Bagi Menguruskan Permohonan Untuk Memasukkan Pemegang Bersama (Co-Holder) Di Atas Pegangan Desa (Rural Holding)

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1997

Tarikh Pekeliling Jumaat, 17 Oktober 1997 Penyeragaman Kadar Premium Tanah-tanah Kerajaan Yang Diberimilik Kepada Persekutuan Untuk Tapak Sekolah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai kadar premium tanah-tanah Kerajaan yang diberimilik kepada Persekutuan untuk tapak-tapak sekolah hendaklah diseragamkan kepada nominal tidak melebihi RM 1,000 bagi setiap hakmilik.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1995

Tarikh Pekeliling Sabtu, 22 April 1995 Penyempurnaan Suratcara Urusniaga Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pendaftar Hakmilik dan Pentadhir Tanah supaya tidak menolak suratcara urusniaga di bawah Kanun Tanah Negara 1965 walaupun pihak kedua dalam suratcara menyempurnakannya sebelum pihak pertama.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1993

Tarikh Pekeliling Selasa, 22 Jun 1993 Peraturan Ukur Dan Garis Panduan Pecah Bahagian Bangunan

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pengarah-pengarah Tanah dan Galian, Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan (KPUP) Bil. 2/1991 berhubung dengan peraturan ukur dan garis panduan pecah bahagian bangunan yang menggantikan Pekeliling KPUP Bil. 2/1988 mengenai perkara yang sama.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1992

Tarikh Pekeliling Selasa, 28 April 1992 Pernbayaran/Mendepositkan Wang Pampasan Ke atas Pengambilan Balik Tanah Bagi Pemilik-pemilik Yang Telah Meninggal Dunia Tanpa Wasiat

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir Tanah Daerah mengenai cara membayar atau mendepositkan wang pampasan atau ganti rugi ke atas tanah atau sebahagian daripada tanah yang telah diambil balik mengikut kehendak Akta Pengambilan Tahun 1960, di mana tuan-tuan punya tanah atau pemilik-pemiliknya didapati telah meninggal dunia tanpa wasiat, dan Surat Kuasa Tadbir belum dikeluarkan kepada yang berhak. Pegawai Pentadbir Pusaka Malaysia telah mengesyorkan agar wang pampasan itu diserahkan pada pihaknya.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1990

Tarikh Pekeliling Isnin, 12 Mac 1990 Mewujudkan Sistem Pelaporan Maklumat Asas Dan Laporan Kemajuan Pengurusan Tanah Yang Seragam Dan kemaskini

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pengarah-pengarah Tanah dan Galian dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai perlunya mengadakan satu sistem yang seragam berhubung dengan pelaporan Maklumat Asas Pentadhiran Tanah dan Laporan Kemajuan Pengurusan Tanah yang kemaskini. Dengan menggunakan format-format yang seragam Pentadbir-Pentadbir Tanah dapat memastikan penyimpanan rekod-rekod secara teratur dan berterusan. Di samping itu, ianya memudahkan Pentadbir-pentadbir Tanah menganalisa data-data yang dikumpulkan dan menentukan pencapaian prestasi kerja pegawai-pegawai dan kakitangan khasnya dan pentadbiran tanah daerah amnya.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1987

Tarikh Pekeliling Sabtu, 31 Januari 1987 Memasuki Tanah Milik Untuk Saluran Atas Berhubung Dengan Projek Perbekalan Eiektrik Luar Bandar

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pentadbir-pentadbir Tanah Daerah mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk memasuki tanah milik oleh Lembaga Letrik Negara kerana memasang saluran atas (over-head) voltan tinggi dan rendah yang melibatkan aspek berikut:

  1. Hak Lembaga Letrik Negara untuk memasuki, membuat kerja dan hak laluan saluran elektrik di atas tanah milik di bawah seksyen 53(1) Akta Letrik, 1949 Akta 116 (Disemak 1973) (Akta Letrik, 1949);
  2. Bayaran pampasan bagi kerugian terhadap tanaman, bangunan dan tanah yang terlibat dengan saluran elektrik di atas tanah milik di bawah seksyen 53(1) dan seksyen 58 Akta Letrik, 1949.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 12/1985

Tarikh Pekeliling Sabtu, 14 Disember 1985 Cara Untuk Menentukan Dan Kad Pengenalan Sama Ada Warganegara Atau Bukan Warganegara Berhubung Dengan Urusniaga Tanah Dan Permohonan Lain Di Bawah Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pendaftar Hakmilik dan Pentadbir Tanah mengenai pematuhan dengan peruntukan di bawah seksyen 436A Kanun Tanah Negara. Peruntukan tersebut diadakan sebagai susulan kepada Bahagian Tiga Puluh Tiga (A) yang menyekat pemilikan tanah oleh orang yang bukan warganegara dan syarikat asing. Mengikut seksyen 436A, dalam membuat sebarang permohonan di bawah Kanun Tanah Negara atau semasa mengisi mana-mana borang dalam Jadual Pertama (termasuklah borang-borang urusniaga), setiap individu hendaklah memasukkan kewarganegaraannya dan nombor kad pengenalan rasmi, dan dalam kes syarikat, suatu kenyataan sama ada ianya adalah syarikat asing sebagaimana ditakrifkan dalam seksyen 433A.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1984

Tarikh Pekeliling Rabu, 13 Jun 1984 Pengumpulan Maklumat-maklumat Asas Bagi Mewujudkan Sistem Pentadbiran Tanah Berkomputer di Pejabat-pejabat Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan sebagai susulan kepada usaha dan langkah-Iangkah yang perlu diambil untuk mengutip dan mengumpul maklumat-maklumat asas untuk mewujudkan sebahagian sistem pentadbiran tanah berkomputer di Pejabat-pejabat Tanah seperti yang telah dipersetujui dalam Persidangan Khas PTG pada 7hb Mei 1984 di Kementerian Kemajuan Tanah dan Kemajuan Wilayah.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1983

Tarikh Pekeliling Sabtu, 15 Oktober 1983 Semakan Cukai Tanah Kali Kedua Di Bawah Seksyen 101 Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pentadbiran Tanah Negeri mengenai tindakan-tindakan dalam semakan cukai tanah kali kedua di bawah seksyen 101 Kanun Tanah Negara.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/1980

Tarikh Pekeliling Khamis, 24 Januari 1980 Permohonan Di Bawah Seksyen 17 Akta (Pembahagian) Harta Pusaka Kecil, 1955

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bagi menasihatkan Pemungut-pemungut mengenai keadaan-keadaan dalam mana sesuatu permohonan di bawah seksyen 17 Akta (Pembahagian) Harta Pusaka Kecil, 1955 itu boleh dibuat.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/1980

Tarikh Pekeliling Khamis, 24 Januari 1980 Permohonan Di Bawah Seksyen 17 Akta (Pembahagian) Harta Pusaka Kecil, 1955

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan bagi menasihatkan Pemungut-pemungut mengenai keadaan-keadaan dalam mana sesuatu permohonan di bawah seksyen 17 Akta (Pembahagian) Harta Pusaka Kecil, 1955 itu boleh dibuat.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 15/1980

Tarikh Pekeliling Rabu, 23 Januari 1980 Memindahkan Rekod Pejabat Pendafrar Dan Pejabat Tanah Ke Arkib Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pemungut-pernungut Hasil Tanah berkenaan pemindahan rekod-rekod Pejabat Pendaftar dan Pejabat Tanah ke Arkib Negara mengikut kehendak-kehendak Akta Arkib Negara No. 44/1966.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/1980

Tarikh Pekeliling Sabtu, 19 Januari 1980 Takrif “Harta Pusaka Kecil” Di Bawah Akta 98 - Akta (Pembahagian) Harta Pusaka Kecil 1955 (Disemak - 1972)

Tujuan Pekeliling

Pemungut-pemungut Hasil Tanah adalah diminta mengambil perhatian iaitu Ordinan (Pembahagian) Harta Pusaka Kecil, 1955 telah digantikan sekarang dengan Akta 98 - Akta (Pembahagian) Harta Pusaka Kecil, 1955 (Disemak - 1972). Akta 98 ini mula berkuatkuasa pada 1hb. November 1972.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1980

Tarikh Pekeliling Jumaat, 18 Januari 1980 Perletakanhak Tanah Atau Kepentingan Ke Atasnya Kepada Sesuatu Pihak Berkuasa Awam Di Bawah Seksyen 416 Kanun Tanah Negara

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk rnenasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pemungutpemungut Hasil Tanah tentang perlunya didaftarkan perletakanhak di bawah seksyen 416 Kanun Tanah Negara sebelum sesuatu Pihak Berkuasa awam yang menuntut faedah dari perletakanhak yang tidak berdaftar itu boleh membuat apa-apa urusan berkaitan dengan tanah atau kepentingan ke atasnya yang dituntut itu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 19/1977

Tarikh Pekeliling Isnin, 10 Oktober 1977 Menahan Pembayaran Dan Membayar Sejumlah 25% Wang Pampasan Yang Patut Dibayar Kepada Seorang Yang Berkepentingan Di Dalam Sesuatu Kes Pengambilan Balik Tanah

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai peruntukan-peruntukan seksyen 29 dan 29A Undang-undang Pengambilan Balik Tanah, 1960 bersabit dengan menahan pembayaran dan membuat pembayaran 25% daripada jumlah wang pampas an yang ditetapkan di dalam tiap-tiap kes di mana jumlah bagi sesuatu tanah itu melebihi RM5,000/-.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1976

Tarikh Pekeliling Khamis, 01 Julai 1976 Jumlah Cukai Dalam Sesuatu Suratan Hakmilik

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk mensihat Pendaftar-pendaftar Hakmilik Tanah dan Pemungut pemungut Hasil Tanah berkenaan dengan penulisan (jumlah cukai) yang perlu dibuat di ruangan cukai dalam sesuatu suratan hakmilik.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/1976

Tarikh Pekeliling Khamis, 01 Julai 1976 Daftar Permohonan-permohonan Pembahagian Harta Pusaka Kecil

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pemungut-pemungut Hasil Tanah berkenaan dengan penyelenggaraan daftar permohonan pembahagian harta pusaka kecil.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/1975

Tarikh Pekeliling Selasa, 01 Julai 1975 Permohonan Pembahagian Pusaka Bernialai Lebih Dari $10,000/- Yang Dibuat Sebelum 1.7.74

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai kedudukan permohonan untuk pembahagian sesuatu pesaka yang bernilai lebih dari $10,000/- dan yang telah dibuat kepada Mahkamah sebelum 1.7.1974

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1975

Tarikh Pekeliling Selasa, 01 Julai 1975 Menentukan Tempoh Hakmilik Sementara Atau Hakmilik Tetap Yang Menggantikan ’Approved Application’

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihat Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai tempoh pajakan Negeri atau pajakan Mukim yang dicatat di dalam suratcara hakmilik sementara atau tetap yang menggunakan ’Approved Application’.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 16/1974

Tarikh Pekeliling Khamis, 01 Ogos 1974 Pembahagian Tugas-tugas Dan Memproses Permintaan-permintaan Pembahagian Pusaka Kecil

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan supaya ditetapkan cara-cara dan pembahagian tugas-tugas dalam memproses permintaan-permintaan pembahagian pusaka kecil setelah diadakan jawatan Pegawai-pegawai Penyelesai Pusaka Kecil.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/1974

Tarikh Pekeliling Khamis, 01 Ogos 1974 Bayaran Ukur Untuk Membaharui Pajakan Lombong

Tujuan Pekeliling

Surat Pekeliling ini ialah untuk menasihatkan Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai bayaran ukur setelah diluluskan pembaharuan sesuatu pajakan lombong menurut peruntukan seksyen 24(ii)(b) Mining Enactment F.M.S. Cap. 147 iaitupembaharuan dengan cara mengeluarkan kepada pemohon satu pajakan lombong yang baru.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 13/1974

Tarikh Pekeliling Sabtu, 01 Jun 1974 Borang Pajakan Bagi Tanah Rizab

Tujuan Pekeliling

Surat Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai borang pajakan bagi tanah rizab yang telah dibuat di bawah peruntukan Kanun Tanah Negara atau Undang-undang Tanah yang terdahulu.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/1970

Tarikh Pekeliling Rabu, 28 Oktober 1970 Tanah Yang Telah Menjadi Dasar Laut Atau Sungai

Tujuan Pekeliling

Tujuan Surat Pekeliling ini ialah untuk menarik perhatian Pemungut-pemungut Hasil Tanah kepada seksyen 49 Kanun Tanah Negara yang menyatakan iaitu sebahagian daripada sesuatu kawasan tanah milik yang sempadannya telah ditetapkan atau diukur akan menjadi tanah Kerajaan dan terkeluar daripada hakmilik tuanpunya jika tanah itu menjadi dasar laut ataupun sebahagian daripada sungai.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 18/1977

Tarikh Pekeliling Sabtu, 10 Oktober 1970 Buku ‘Instructions to Land Officers’

Tujuan Pekeliling

Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihati Pemungut-pemungut Hasil Tanah mengenai penggunaan buku ‘Instructions to Land Officers’.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 11/1970

Tarikh Pekeliling Khamis, 01 Oktober 1970 Rekod Tanah-tanah Untuk Kegunaan-kegunaan Persekutuan

Tujuan Pekeliling

Tujuan Pekeliling ini ialah untuk memaklumkan kepada Kementerian dan Ketua-ketua Pejabat Persekutuan bahawa rekod tanah-tanah Persekutuan iaitu tanah-tanah dikehendaki untuk kegunaankegunaan Persekutuan akan diselenggarakan oleh Pejabat Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan supaya keterangan yang lengkap dapat diperolehi mengenai syarat-syarat dan sekatansekatan, hasil tanah yang berbayar dan kegunaannyan pada masa sekarang. Rekod-rekod ini bolehlah digunakan oleh mana-mana pegawai dengan kebenaran Kementerian-kementerian dan Ketua-ketua Pejabat Persekutuan.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1964

Tarikh Pekeliling Sabtu, 04 April 1964 Survey For Mining Certificates And Mining Leases

Tujuan Pekeliling

Recently a case has been brought to the notice of Juru Ukur Negara that a Licensed Land Surveyor who was given permission to carry out a survey for a Mining Certificate had informed him that there was no necessity to follow up with a survey for a Mining Lease. This impression has apparently been shared by certain Collectors of Land Revenue.

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/1955

Tarikh Pekeliling Rabu, 07 Disember 1955 Verification Surveys

Tujuan Pekeliling

When alienated land has reverted to the State for failure to pay rent or to observe cultivation conditions of for some other reason, it is often re-alienated at a later date. When this happens, a re-survey is not necessary, if the original survey was satisfactory, and if the boundary marks are still in position. In such circumstances it has been the practice in some States for the Surveyor to be required to perambulate the boundaries with a compass and chain checking the boundary marks. In the others this work has been done by Settlement Officers or boundary Officers.

Total items found: 222
Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli
No. 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya
No. Telefon : +603 8000 8000
Faks              : +603 8889 3855
 
Emel : pertanyaan[at]jkptg[dot]gov[dot]my

                   QRCode

Hari Ini 124

Minggu Ini 13350

Bulan Ini 71871

Keseluruhan 1434307

any_module

Pilihan Bahasa:

Bahasa Lain:
Klik di sini

article
any_module

Saiz Tulisan :

A- A A+

Warna Tema : 
color green  color red  color blue